28 juni 2013 |

SKB lämnar juni-kompletteringar till SSM och domstolen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 28:e juni skickat in 24 kompletteringar och förtydliganden till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar bolagets slutförvarsansökan. Bolaget skriver bland annat om de resultatlösa försöken de utfört om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Samtidigt skickade bolaget endast in en smärre komplettering till mark- och miljödomstolen med ett reviderat kontrollprogram för yttre miljö. Kärnavfallsbolaget fortsätter därmed att försöka hålla undan frågor som rör långsiktig miljösäkerhet från domstolsprövningen.

I oktober 2012 skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM omfattande kompletteringskrav till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Myndigheten granskar bolagets slutförvarsansökan enligt kärntekniklagen och de behöver kompletterande information för att kunna granska ansökans sakfrågor. I november 2012 skickade även Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ett föreläggande om att kärnavfallsbolaget skulle yttra sig över de krav på/önskemål om kompletteringar som då hade inkommit i prövningen. Svar skulle lämnas senast den 2 april, 3013. 

Kärnavfallsbolaget meddelade därefter SSM att bolaget skulle lämna in större kompletteringar till myndigheten vid tre olika tidpunkter. Den första inlämningen skedde den 2 april 2013 och rörde bland annat miljökonsekvensbeskrivningen. Det finns en länk till en nyhet om denna inlämning nedan. Den andra inlämningen har skett den 28 juni. De inlämnade kompletteringsdokumenten finns att ladda ner nedan. I missivdokumentet som finns under länkar nedan kan du hitta en sammanfattning och förteckning av alla kompletteringar med hänvisningar till myndighetens begäranden om kompletteringar. 

Samtidigt lämnade kärnavfallsbolaget endast en mindre komplettering till mark- och miljödomstolen med ett reviderat kontrollprogram för miljö. Domstolen fick alltså inte ta del av kompletteringarna till SSM.

Kärnavfallsbolaget planerar att en tredje inlämning av kompletteringar till SSM i slutet av 2013, förutom för några delar som rör den kombinerade mellanlagrings- och inkapslingsanläggningen Clink som dröjer till sommaren 2014. Det är fortfarande oklart om vilka kompletteringar bolaget i framtiden kommer att lämna in till mark- och miljödomstolen.

Kärnavfallsbolaget har etablerat en strategi att inte lämna in kompletteringar som rör långsiktig miljösäkerhet till domstolen. Detta för att inte de problem som finns med långsiktig miljösäkerhet inte öppet ska hanteras i miljöprövningen utan endast slutet inom den del av prövningen som SSM hanterar. Detta anser Naturskyddsföreningen, MKG och flertalet andra aktörer vara helt fel. Denna fråga måste hanteras av domstolen inom kompletteringsfasen. Det är en självklarhet att alla frågor som påverkar den långsiktiga miljöprövningen ska hanteras öppet i domstolsprövningen.

I den nu inskickade kompletteringen till SSM svarar kärnavfallsbolaget på 24 kompletteringar med bilagor varav en rör det kombinerade mellanlagret och inkapslingsanläggningen, Clink (nr 24).

Den första kompletteringen är en statusrapport som tar upp problematiken med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. SKB har utfört försök i laboratorier i Uppsala som visar att det bildas vätgas då koppar utsätts för syrgasfritt vatten. SKB skriver att det krävs ytterligare experimentella resultat för att komma vidare med förståelsen för den process som ligger bakom vätgasproduktionen och dess betydelse. De avser att i december 2013 lämna en förnyad lägesrapport om kopparkorrosion i rent, syrgasfritt vatten. I en annan komplettering beskriver kärnavfallsbolaget läget för kompletteringar som rör degraderingsprocesser för kapseln, i huvudsak genom korrosion. Av tio frågeställningar svarar bolaget nu på två och även dessa svar verkar inte fullständiga.

MKG menar att det är väldigt tydligt att det saknas grundläggande kunskap om hur koppar reagerar i slutförvarsmiljön. Kunskap som borde tagits fram innan ansökan lämnades in. Grundläggande forskning och kunskapsframtagning ska inte vara en del av en miljöprövningsprocess.

Kärnavfallsbolaget lämnade även in en komplettering rörande klimatfrågor. Det är tydligt att det fortfarande finns oklarheter i om bolagets scenarier för framtida istider är fullgoda. Bolaget säger att mer information ska komma från den forskning som bedrivs på Grönland (GAP-projektet) men det finns väldigt lite resultat från projektet publicerade trots att det pågått ett längre tag.

Av intresse är också att den modellering av hur buffert och lera håller i framtiden är gjorda i Excel, vilket innebär uppenbara kvalitetssäkringsproblem.

I slutet av missivdokumentet meddelar kärnavfallsbolaget att ytterligare kompletteringar rörande resurshushållning, metodval och särskilt alternativa metoden djupa borrhål i form av sex stycken rapporter kommer att lämnas in i september 2013. Komplettering: Länk till nyhet om dessa rapporter finns nedan (130930).

Kärnavfallsbolaget har alltså också skickat in en mindre komplettering till mark- och miljödomstolen med ett reviderat kontrollprogram för yttre miljö. Denna komplettering har domstolen skickat ut för yttranden.

Länkar:

Missiv till SKB:s komplettering till domstolen med nytt kontrollprogram för yttre miljö >>

Reviderat förslag av bilaga KP (Kontrollprogram för yttre miljö) 130628 >>

Domstolens föreläggande om yttranden över kontrollprogrammet >>

SKB har skickat in 24 kompletteringar i olika frågor till SSM. Missivdokument är här: Kompletteringar och ytterligare information rörande ansökningarna för KBS-3-systemt, 130627 >>

För MKG är kompletteringarna som kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, degraderingsprocesser för kapseln (korrosion m.m.), klimatfrågor och säkring av koder de mest intressanta. Dessa kompletteringar finns här:

 1. Lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 130626 >> 

 4. Svar till SSM på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 130626 >> 
Bilaga: Influence of high chloride concentration on copper corrosion, 130626 >>

20. Svar till SSM på begäran om komplettering angående klimatfrågor, 130627 >>

11. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande dokumentation och kvalitetssäkring av koder, 130626 >>
Bilaga 3. Documentation of the code for erosion and corrosion calculations in SR-Site, 130626 >>

Missivdokumentet och alla de 24 kompletteringarna finns längst ner på sidan. Där hittar du också fler bilagor till kompletteringarna ovan.

Komplettering: Här är länken till nyheten på MKG:s hemsida om komplettering om djupa borrhål 130930, dvs de rapporter som nämns sist i missivdokumentet >>

Här hittar du SSM:s kompletteringsbegäranden: 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar krav på omfattande kompletteringskrav till domstolen, 121029 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens föreläggande 121107 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar ytterligare kompletteringskrav till SKB, 121207 >>

Här kan du följa myndighetens alla tidigare inskickade kompletteringskrav och SKB:s svar, diarienr SSM2011-2426 >>

Här hittar du nyheter på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsunderlag från 3 april:

SKB lämnar haltande kompletteringar till SSM: Avvisar myndighetens krav på kompletterande information om djupa borrhål, 130403 >>

SKB lämnar yttrande till domstolen: Avvisar kompletteringskrav om långsiktig strålsäkerhet och djupa borrhål, 130403 >>

SSM:s bedömning om att endast delar av kompletteringarna delvis uppfyller myndighetens förväntningar, 130426 >>

Andra nyheter av intresse på MKG:s hemsida:

SKB meddelar svarsdatum till SSM 121220 >>

Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in sitt yttrande om kompletteringsbehov, 120601 >>

Här hittar du fler nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion >>

SKB:s kompletteringar inskickade 130628, om inget annat anges är filerna i pdf-format:

Missivdokument: Kompletteringar och ytterligare information rörande ansökningarna för KBS-3-systemt, 130627 >>

Bilagor:
1. Lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 130626 >>

2. Svar till SSM på begäran om förtydligande rörande krypdeformation för kapseln, 130627 >>

3. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande buffert och återfyllning under driften av slutförvarsanläggningen, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 64)
Bilaga 1. Komplettering angående den avfasade överkanten (”bevel”) av deponeringshål >> 
Bilaga 2. Beräkning av volymer relaterade till deponeringshål designade enligt KBS-3V >> 
Bilaga 3. Komplettering angående tillverkning och installation av buffertringar och buffertblock >>

4. Svar till SSM på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 56)
Bilaga: Influence of high chloride concentration on copper corrosion, 130626 >>

5. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kapselns mekaniskaintegritet, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 57) 

6. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kontroll och provning för fastställande av kapselns inititialtillstånd, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 58)
Bilaga 1. Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret >>
Bilaga 2. Kvalitetsledningssystem för kapselproduktion, 130627 >> 

7. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande tillverknings aspekter för ingående delar i kapseln, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 59)

8. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande konstruktion av undermarksdel, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 62)

9. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande information och IT-säkerhet, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 70)
Bilaga: Principer för informations och IT-säkerhet för inkapslingsanläggningen och slutförvaret för använt kärnbränsle och kärnavfall >>

10. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande ledning och styrning, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 72)

11. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande dokumentation och kvalitetssäkring av koder, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 78)
Bilaga 1. Verification/validation of the codes ERICA and MATLAB-Pandora >> 
Bilaga 2. Verification/validation of the codes PHREEQC, PHAST and TOUGHREACT >> 
Bilaga 3. Documentation of the code for erosion and corrosion calculations in SR-Site, 130626 >>

12. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup, 130627 >> (SSM:s begäran, se handling 43)
Bilaga 1. Betydelsen av mikrobiell sulfatreduktion med organiskt upplöst material (DOC) >> (SSM:s begäran, se handling 80)
Bilaga 2. Jämförelser av beräknade haltintervall som funktion av djup i berget med koncentrationer som uppmätts under platsundersökningarna >> (SSM:s begäran, se handling 80)

13. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande bergspänningar i Forsmark, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 81)

14. Svar till SSM på begäran om redovisning av bränslerester från Studsvikanläggningen, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 85)
Bilaga 1. Bränslerester från Studsvik fördelade i kapslar för Kärnbränsleförvaret >>
Bilaga 2. Uppskattning av riskbidrag från bränslerester, 130521 >>

15. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande termiskt inducerad seismisk aktivitet, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 88)

16. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar, 130627 >> (SSM:s begäran, se handling 90)
Bilaga 1. LDF >> (excel-fil)
Bilaga 2. LDF Ra226 >> (excel-fil)
Bilaga 3. LDF Th230 >> (excel-fil)
Bilaga 4. LDF U238 >> (excel-fil)
Bilaga 5. Variation of LDF during a sea period >> 

17. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättningar, 130626 >>

18. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande planer för demonstrationsdeponering, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 102)

19. Svar till SSM på begäran om förtydligande angående radionuklidtransport, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 104)
Bilaga: Responses to SSM on Radionuclide Transport >>

20. Svar till SSM på begäran om komplettering angående klimatfrågor, 130627 >>

21. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar, 130627 >> (SSM:s begäran, se handling 107)
Bilaga 1. Responses to SSM on Hydrogeology, 130523 >>
Bilaga 2. SSM-properties-question2 >> (excel-fil)
Bilaga 3. Hydrogeological base case r0 velocity >> (excel-fil)

22. Svar till SSM på begäran om komplettering avseende radionuklidretardation, 130627 >>
Bilaga: Review of the SR-Site sorption database for the SR-PSU assessment; preliminary results >>

23. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande löslighetsberäkningar, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 98)
Bilaga 1. Treatment of redox in SR-Site solubility calculations >> 130424
Bilaga 2. Handling of uncertainty inthermodynamic data, 130513 >>
Bilaga 3. Treatment of silver in solubility calculations, 130426 >>

24. Clinkkomplettering
Logga in