8 juli 2013 |

SKB:s dispens från artskyddsförordningen överklagad av Naturskyddsföreningen och MKG

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde och SKB har ansökt och fått dispens från artskyddsförordningen av Länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har överklagat beslutet.  

Uppdatering: Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sin överklagan den 15 september. Se länk till nyhet nedan. 

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde med flera skyddade växt- och djurarter, och för att få bygga slutförvaret kräver lagen en dispens från artskyddsförordningen. SKB har ansökt om en sådan dispens hos Länsstyrelsen i Uppsala län och fick ett godkännande den 26 juni 2013. 

Eftersom den skyddade arten gölgrodan lever i gölar som kommer att förstöras vid ett eventuellt slutförvarsbygge planerar SKB enligt dispensansökan flytta dem till nybyggda gölar i området. Men dispensansökan var mycket mer generell och tillåter att SKB gräver bort och skadar ett antal växtarter, döda och skada ett antal skyddade djurarter, och skada och förstöra fortplantningsområden och viloplatser för andra. 

Anledningen till att SKB skickade in en ansökan om dispens till Länsstyrelsen trots att de inte har tillstånd ännu att bygga ett slutförvar är att bolaget vill påskynda byggstart. Om SKB får tillstånd att börja bygga ett slutförvar måste de nämligen innan byggstart visa att gölgrodor trivs i de nybyggda gölarna. Om grodorna då hunnit etablera sig när tillståndet för slutförvaret ges blir grodorna inget som fördröjer en byggstart. 

Dispensen enligt artskyddsförordningen är överklagad av Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Föreningarna yrkar även på att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut. Föreningarna har fått anstånd till den 15 september att utveckla sitt yrkande och grunderna för överklagandet.

Föreningarna menar att det är alldeles för tidigt att ge ett så generellt tillstånd eftersom det är högst oklart om den metod som kraftindustrin valt för slutförvarssystemet, MBS-metoden kan godkännas eller att Forsmark skulle vara den bästa platsen att implementera ett slutförvar av denna typ.

Nedan kan du läsa föreningarnas preliminära överklaganden, Länsstyrelsens beslut och underlaget till SKB:s ansökan om dispens.

 

 

Länkar:

Länsstyrelsens beslut om artskyddsdispens skickad som kopia till Mark- och miljödomstolen, 130626 >> 

Naturskyddsföreningens överklagande på länsstyrelsens beslut om artskyddsdispens, 130708 >>

MKG:s överklagande på länsstyrelsens beslut om artskyddsdispens, 130711 >>

I Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om kompletteringsbehovet för slutförvarsansökan kan du läsa om föreningarnas krav på komplettering angående naturvärden. Se sida 32 och framåt i yttrandet, under titeln ”2.10 Påverkan på naturmiljön och bullerproblematik”, 120601 >>

Underlag till SKB:s ansökan om artskyddsdispens, SKB P-11-04, februari 2011 >>

Uppdatering: 
Nyhet på MKG:s om hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt överklagande, 130915 >>

Logga in