13 juni 2007 |

SKI begär genomgående kompletteringar av kärnkraftsindustrins ansökan för en inkapslingsanläggning

Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har begärt genomgående och omfattande kompletteringar till den ansökan som kärnkraftsindustrin, SKB, lämnade in till Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, under hösten 2006. Det är ett flertal punkter som SKI anser behöver kompletteras i ytterligare och/eller annan omfattning än industrin själv redan sagt att den ska göra. Statens strålskyddsinstitut, SSI,har tidigare meddelat att myndigheten inte kommer granska ansökan innan bättre underlag finns.

Statens kärnkraftsinspektion, SKI, redovisar i ett dokument (SKI PM07:08) utfallet från myndighetens inledande bedömning av kärnkraftindustrins, SKB:s, ansökan från i höstas. enligt kärntekniklagen om att få bygga en inkapslingsanläggning (kapselfabrik). Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, var då mycket kritisk till att ansökan över huvud taget lämnades in. MKG menade med stöd av juridisk expertis att ansökan utjorde ett direkt avsteg från gällande bestämmelser och att den var ett försök att kortsluta svensk miljölagstiftning. Tidigare har Statens strålskyddsinstitut, SSI, meddelat att myndigheten inte kommer att granska ansökan ytterligare innan omfattande kompletteringar gjorts. I och med SKI:s bedömning om att det behövs genomgående kompletteringar av ansökan konstaterar MKG att inlämnandet av ansökan dessutom orsakat myndigheterna ett merarbete. Detta samtidigt som myndigheterna har ett stort behov av resurser för att granska kärnkraftsindustrins senaste säkerhetsanalys SR-Can som också kom i höstas.

SKI har efter en inledande bedömning av ansökan dragit ett flertal sammanfattande slutsatser. Några av dessa är:

  • SKB behöver genomgående komplettera underlaget så att det för alla relevanta aspekter innehåller en samlad redovisning för hela den integrerande anläggningen.
  • SKB behöver komplettera underlaget med en tydligare beskrivning av hur man avser att lägga upp safeguards
  • SKB behöver inkomma med en tydligare redogörelse dels för hur SKB avser att strukturera ansökningar om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen, dels för samordning och avgränsning mellan ansökningar för inkapslingsanläggningen och Clab respektive för slutförvar enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen.
  • SKB behöver komplettera ansökan med en komplett [och säkerhetsgranskad] PSAR [Preliminary Safety Analysis Report] för den integrerade anläggningen "CLINK" [Clab och inkapslingsanläggningen] som den är tänkt att fungera vid rutinmässig drift
  • Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att även Statens kärnkraftsinspektion, SKI, nu bör avbryta sin granskning av denna ansökan i avvaktan på en ansökan för att få bygga hela slutförvarssystemet enligt miljöbalken och kärntekniklagen. En sådan ansökan kommer tidigast 2009.

Läs SKI:s skrivelse 2007-06-08 till kärnkraftsindustrin, SKB om behov av kompletteringar av ansökan om en inkapslingsanläggning >>

Läs SKI:s PM 07:08 om deras bedömning av ansökan om en inkapslingsanläggning 2007-06-08 >>

Läs MKG:s nyhet om SSI:s beslut att avbryta granskningen >>

Läs MKG:s kritik av inlämnandet av ansökan om en inkapslingsanläggning >>

Logga in