25 juni 2008 |

SKI har lämnat sitt yttrande över industrins Fud-program till regeringen

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har lämnat över sitt yttrande över kärnkraftsindustrins forskningsprogram Fud-07 till regeringen. SKI anser att kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har fullgjort sina skyldigheter enligt kärntekniklagen men att de ska komplettera sin redovisning på några punkter. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning anser att SKI tydligare borde framfört att regeringen bör ställa villkor i sitt kommande beslut över forskningsprogrammet på det sätt som Statens strålskyddsinstitut, SSI, tidigare föreslagit. SKI:s yttrande innehåller många bra synpunkter men är alltför inriktat på att säga vad industrin "bör" göra. Tidigare erfarenheter visar att detta inte räcker för att styra upp utvecklingen inom kärnavfallsområdet. MKG anser att det är nu upp till regeringen att visa att den vill att det som SKI anser bör göras verkligen görs genom att ställa villkor i sitt kommande beslut.

Enligt kärntekniklagen ska industrin, SKB, lämna in ett forskningsprogram, Fud-program, var tredje år till regeringen som ska visa att de arbetar med att omhänderta kärnavfallet. SKI skickar ut Fud-programmet på remiss hos ett flertal aktörer och ger sedan ett yttrande till regeringen som ska vägleda regeringen i ett beslut om programmet. I år har SKI fått remissvar från 40 remissinstanser varav Statens strålskyddsinstitut, SSI är den viktigaste. Även MKG har gett sina synpunkter genom ett remissvar. Länkar till nyheter om MKG:s och SSI:s remissvar finns nedan.

SKI anser att industrin bör komplettera sin redovisning på följande områden:

  • slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall – SFL
  • slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall – SFR
  • planer för rivning av kärnkraftverk

SKI konstaterar också ”att slutförvaring enligt KBS-metoden fortfarande framstår som den mest ändamålsenliga planeringsförutsättningen för att slutligt omhänderta det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken.”

MKG kan konstatera att SKI har tagit många av SSI:s synpunkter på allvar men inte vidarefört myndighetens förslag att regeringen skulle ställa ett antal villkor i sitt kommande regeringsbeslut. Bland annat ville SSI se som ett villkor en mer utförlig jämförelse mellan industrins KBS-metod och den alternativa metoden djupa borrhål. Regeringen har i tidigare beslut uppmanat industrin att titta vidare på djupa borrhål och SSI tyckte inte att det gjorts på ett tillfredsställande sätt ännu. Det har tidigare i historien varit ett problem för slutförvarsprocessen att SSI:s synpunkter fastnar hos SKI och inte kommer fram till regeringen. Förhoppningsvis kommer en sammanslagning av de två myndigheterna att avhjälpa detta. Tidigare erfarenheter visar att detta inte räcker. Industrin måste få hårdare styrning,

MKG anser att SKI:s yttrande innehåller många bra synpunkter och att myndigheten i högre grad än tidigare har tagit till sig synpunkter från miljöorganisationerna. En svaghet är dock att synpunkterna till stor del endast framförs som att industrin bör göra något. Tidigare erfarenheter visar att detta inte räcker för att styra upp utvecklingen inom kärnavfallsområdet. MKG anser att det är nu upp till regeringen att visa att den vill att det som SKI anser bör göras verkligen görs genom att ställa villkor i sitt kommande beslut.

MKG anser att det finns många brister i och frågetecken rörande industrins slutförvarsmetod, KBS. Föreningen menar inte att det inte är en realistisk planering som industrin presenterar när de vill lämna in en ansökan redan inom 2 år. Även SSI var i sitt yttrande skeptiska om metoden KBS-3 är mogen för ansökan ännu. SKI tar inte upp denna fråga direkt men skriver att "SKI vill särskilt uppmärksamma SKB på att ett förfarande som innebär att tidsplaner snarare än kvalitetsmål blir styrande för tidpunkten för inlämnande av ansökan mycket väl kan komma att visa sig vara kontraproduktivt".

När nu SKI har lämnat industrin sitt yttrande så väntar ett separat yttrande från Kärnavfallsrådet till regeringen. Industrin kommer sedan att få yttra sig över de inkomna synpunkterna innan regering fattar ett beslut över forskningsprogrammet mot slutet av året.

SKI:s pressmeddelande som pdf >>

SKI:s yttrande över Fud-07 till regeringen >>

SKI:s gransknings-PM över Fud-07 >>

SKI:s sammanställning av remissvar över Fud-07 >>

Länk till nyhet på MKG:S hemsida om SSI:s yttrarande >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s remissvar >>

Logga in