26 mars 2008 |

Slutförvaring av kärnavfall kan öka strålningsriskerna

Alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre har inte undersökts vilket gör att slutförvaringen av det svenska kärnavfallet kan ge ökad joniserande strålning i miljön i onödan. Den slutsatsen drar Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning i en ny granskning som presenteras idag.

– Regeringen måste nu agera kraftfullt i slutförvarsfrågan så att det miljömässigt bästa alternativet för slutförvar av använt kärnbränsle kommer till stånd, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har granskat kärnkraftsindustrins senaste 500-sidiga forskningsprogram, Fud-07, och har samtidigt gjort en mycket grundlig genomgång av myndigheternas granskning och regeringens beslut om tidigare Fud-rapporter. Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags, SKB AB, är ålagd att vart tredje år inkomma med ett forskningsprogram till regeringen, de s.k. Fud-rapporterna.

I granskningen konstaterar Naturskyddsföreningen och MKG att kärnkraftsindustrins arbete måste kvalitetssäkras eftersom det finns en risk att deras metod inte kommer att hålla i de hundratusentals år som krävs. Nya vetenskapliga belägg ifrågasätter alltmer de konstgjorda barriärerna av koppar och lera kring kärnbränslekapslarna. Kärnkraftsindustrin har dessutom inte på allvar utrett en alternativ metod som innebär betydligt djupare deponering än i den metod som SKB idag planerar att använda. Metoden med deponering i djupa borrhål kan vara miljömässigt bättre och mer forskning behövs kring denna metod, menar Naturskyddsföreningen och MKG.

– Industrins arbete med att ta fram en metod för slutförvaring riskerar att inte uppfylla kraven på långsiktig miljösäkerhet, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Naturskyddsföreningen och MKG kräver bl.a. i remissyttrandet:

  • att ett slutförvar inte får byggas förrän det finns ett fullgott beslutsunderlag kring val av metod och plats som garanterar den långsiktiga säkerheten
  • att regeringen markerar att industrin inte kommer att tillåtas att inte ta upp alternativa metoder i ansökan om slutförvar
  • att de viktiga frågeställningar som fortfarande är obesvarade blir ordentligt utredda innan tillstånds ges för att bygga ett slutförvar
  • att Strålsäkerhetsmyndigheten får regeringens uppdrag att ta fram ett eget underlag för att bedöma industrins redovisning av alternativa metoder
  • att kollektivdoser från diffusa utsläpp och strålningspåverkan på hela ekosystemet tas med i säkerhetsanalysen

Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma pressmeddelande som pdf >>

För mer fakta:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-07 >>

Missiv till Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-07 080325 >>

Länk till fler aktörers yttranden samt information om FUD-granskningsprocessen >>

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
johan.swahn@mkg.se
Anders Grönvall, presschef Naturskyddsföreningen, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Logga in