15 maj 2008 |

SSI föreslår regeringsvillkor i yttrandet om industrins forskningsprogram Fud-07

Den 15 maj lämnade Statens strålskyddsinstitut, SSI, in sitt yttrande över kärnkraftsindustrins, SKB:s, forskningsprogram Fud-07 till Statens kärnkraftinspektion, SKI. SSI anser att på vissa kritiska punkter är redovisningen i Fud-07 otillräcklig för att SSI ska kunna bedöma om industrins program är ändamålsenligt och kan förväntas ge ett tillräckligt underlag för en tillståndsansökan om ett slutförbar för använt kärnkraftsbränsle inom 1-2 års tid. SSI ger därför förslag på villkor regeringen bör ställa i sitt kommande regeringsbeslut över forskningsplanen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det nu är viktigt att SKI för vidare dessa villkorsförslag till regeringen.

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnar var tredje år in ett forskningsprogram för kärnavfallshantering, ett så kallat Fud-program till Statens kärnkraftinspektion, SKI. Att detta ska göras regleras i kärntekniklagen. SKI skickar sedan ut rapporten på remiss till ett flertal remissinstanser, däribland miljöorganisationer, universitet samt myndigheten Statens strålskyddsinstitut, SSI. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen lämnade sitt gemensamma yttrande över Fud-07 till SKI i slutet av april då den allmänna remisstiden gick ut. MKG är i yttrandet starkt kritiskt till utvecklingen inom kärnavfallsområdet och hur myndigheten SKI historiskt har hanterat kontrollen av industrins forsknings- och utvecklingsarbete och användning av medel ur kärnavfallsfonden. En länk till en nyhet om föreningarnas Fud-yttrande finns nedan.

Den 15 maj var det dags för myndigheten Statens strålskyddsinstitut, SSI, att lämna in sitt yttrande till SKI. I yttrandet konstaterar SSI att kärnavfallsbolaget, SKB, behöver göra ett flertal kompletteringar till sin Fud-rapport. SSI anser att på vissa kritiska punkter är redovisningen i Fud-07 otillräcklig för att SSI ska kunna bedöma om industrins program är ändamålsenligt och kan förväntas ge ett tillräckligt underlag för en tillståndsansökan om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle inom 1-2 års tid. ”Inför tillståndsansökan behöver SKB visa att det inte återstår att lösa några principiella frågor kring valet av metod och att förhållanden av betydelse för platsvalet är slutgiltigt utredda”, säger utredare Anders Wiebert från SSI i ett pressmeddelande från myndigheten.

Regeringen kommer att besluta om industrins forskningsprogram Fud-07 kring årsskiftet. SSI anser att regeringen som villkor i beslutet bör ålägga SKB att komplettera forskningsprogrammet med en särskild redovisning av program och planer för:

  • Modellering av biosfären i kommande säkerhetsredovisning
  • Omhändertagande av myndigheternas synpunkter från granskningen av säkerhetsredovisningen SR-Can
  • Långtidsförsök såväl i Äspölaboratoriet som i ett kommande slutförvar
  • Jämförelse mellan alternativen djupa borrhål och KBS-3

Redovisningen av dessa frågor föreslår SSI kan följas upp inom samrådet för platsundersökningsskedet. Frågan om alternativ redovisning i en tillståndsansökan kan även behöva tas upp i det pågående MKB-samrådet.

SSI konstaterar vidare i sitt yttrande att Fud-processen inte alltid har fungerat på ett ändamålsenligt sätt. SSI ger exempel på frågor som SKB och tillståndshavarna för kärnkraftverken,trots upprepade påpekanden från myndigheterna och trots regeringsbeslut, har hanterat på ett otillfredsställande sätt. Myndigheten anser att detta i sig är bekymmersamt och menar att eftersom förevarande Fud-redovisning dessutom är den sista innan SKB planerar att välja plats och lämna in en tillståndsansökan är det angeläget att återkopplingen från myndigheternas granskning förbättras. SSI anser att det annars finns risk för att det behövs omfattande kompletteringar av underlaget med betydande, och onödiga, förseningar av arbetet. I sina slutsatser i yttrandet påpekar SSI att de inte tror att myndigheternas granskning och det efterföljande prövningsarbete av en ansökan kommer att klaras av på två år. SSI skulle vilja se en välgrundad och realistisk uppskattning av tidsåtgången för prövningsförfarandet.

SSI pekar i yttrandet på ”kvarstående avgörande frågeställningar” som behöver utredas och som har betydelse för metod och platsval. Det frågor som bufferterosion, betydelsen av hydrologiska och hydrogeokemiska frågor, påverkan av framtida glaciationer genom såväl jordskalv som nedträngning av syresatt vatten samt modelleringar av biosfären.

MKG och Naturskyddsföreningen har vid ett flertal tillfällen lyft fram vikten av att alternativa metoder utreds ytterligare och har lyft den möjliga miljömässiga säkerheten med att i stället använda djupa borrhål. Även SSI tar upp frågan om djupa borrhål och anser att måste utredas vidare inför en tillståndsansökan för att kunna göra en fördjupad jämförelse med huvudmetoden. SSI skriver att ”Syftet med en sådan jämförelse bör vara att kunna bedöma om djupa borrhål är ett utvecklingsbart förvarskoncept och att kunna göra en jämförelse med KBS-3-metoden avseende den långsiktiga skyddsförmågan med beaktande av osäkerheter hos båda metoderna.”

SSI anser också att redovisningen är för dålig kring slutförvaringen av låg- och medelaktivt avfall (Loma) och rivningsavfallet och de tycker inte att redovisningen lever upp till de förväntningar som anges i regeringens beslut över Fud-program 2004.

SSI:s Fud-yttrande som pdf >>

Länk till nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-07 >>

Logga in