15 januari 2008 |

SSI och SKI redovisar det radioaktiva avfall som inte passar in i det svenska avfallsprogrammet

Enligt en begäran från Miljödepartementet har Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, lämnat in redovisningar över det radioaktiva avfall som inte passar in i det svenska avfallsprogrammet och som kan komma att behöva särskild hantering.

Den svenska regeringen skickade under 2007 utbränt kärnbränsle för upparbetning vid Sellafieldanläggningen i England. Beslutet var kontroversiellt och bland annat Greenpeace menade att Sverige inte ska göra sig av med avfall genom att skicka det till andra länder. Miljöminister Andreas Carlgren sa vid tillfället att detta var den sista transporten av radioaktivt avfall som skulle göras. Osäkerheter kvarstod dock om hur mycket avfall som faktiskt fanns kvar vid exempelvis Studsviks anläggningar utanför Nyköping. Miljödepartementet har bett SSI och SKI att redovisa vilket avfall som finns kvar att ta om hand. SSI och SKI skriver i sitt pressmeddelande att:

”Till kärnämne som inte passar, men planeras omarbetas för att passa in i det svenska avfallsprogrammet hör rester från forskningsreaktorn R1 i form av 70 kilo korroderat kärnbränsle och rester från malmhanteringen i Ranstad. Till material som kan vara aktuellt för bearbetning utomlands hör 3,3 kilo plutonium från den nedlagda Ågestareaktorn. Restbränslet från forskningsreaktorn R2 vid Studsvik kommer i enlighet med tidigare beslut att skeppas till USA för slutgiltig hantering. Detsamma gäller 150 gram plutonium-strålkällor som ursprungligen härrör från USA.”

Myndigheterna skriver också i sitt pressmeddelande att det inte går att avgöra exakt vilka åtgärder som kommer att behövas än eftersom utformningen slutförvaret för radioaktivt avfall (SFL) är oklar. SSI konstaterar dock att det är små mängder som inte kommer att kunna tas om han i Sverige.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det fortfarande finns frågeställningar som rör det historiska kärnavfallet som bör utredas. Bland annat bör det utredas vad som har hänt med det högaktiva avfallet som kommit från upparbetning av kärnbränsle från Ågestareaktorn som upparbetats i Sverige och i Belgien. Vad har hänt med det plutonium som kom från upparbetningen som är betydligt mycket mer än de 3 kg som nu finns i Sverige.

SSI:s och SKI:s pressmeddelande som pdf >>

SKI PM Begäran om redovisning av historiskt avfall som pdf >>

SSI:s redovisning av historiskt avfall som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Miljödepartementets uppdrag >>

Logga in