30 maj 2007 |

SSI stoppar lagring av kärnavfall i SKB:s anläggning i Forsmark

Statens strålskyddsinstitut, SSI, beslutade den 29 maj 2007 om förbud mot ytterligare deponering av kärnavfall i kärnavfallsbolagets, SKB:s, anläggning SFR intill Forsmarks kärnkraftsverk. Beslutet trädde i kraft den 21 juni 2007. Även Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har beslutat om förelägganden om SFR.

SSI konstaterar att de redovisningar som kärnavfallsbolaget, SKB, lämnat till myndigheten i december 2006 visar att satta gränser för vissa radionuklider överskrids. SSI är också missnöjda med de kontroll- och mätmetoder som SKB använder sig av och tycker inte att de förbättrat dem i den grad som borde ha gjorts. Myndigheten anser sig heller inte kunna uttyda från redovisningarna om SFR drivs på bästa sätt och om bästa möjliga teknik används.

Av SSI:s granskning framkommer det att SFR inte drivs enligt gällande strålskyddskrav. Verksamheten kan därför inte tillåtas fortgå innan SKB har fullständigt redovisat och/eller förbättrat verksamheten.

De aktuella bristerna inom strålskyddet utgör inte någon omedelbar risk för omgivningen. Ändå ser SSI allvarligt på situationen vid SFR.

– SSI ställer mycket hårda krav för deponering i slutförvar. Den måste ske på ett sätt som är säkert för människa och miljö både i dagsläget och tusentals år framåt i tiden, säger Anders Wiebert vid SSI i ett pressmeddelande.

Även Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har beslutat om tre förelägganden som gäller slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall, SFR. SKI vill att kärnkraftsindustrin , SKB, senast 30 oktober 2007 kompletterar säkerhetsredovisningen, inventarieförteckningen och säkerhetsanalysen för SFR.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är ytterst allvarligt att kärnkraftsindustrin kärnavfallsbolag, SKB, uppenbarligen inte har tagit sin uppgift på allvar när det gäller den långsiktiga miljösäkerheten av vid slutförvaringen av låg- och medelaktivt kärnavfall i SFR. Industrin har inte följt gällande lagstiftning och dessutom inte tagit myndigheternas granskning på allvar.

Kärnkraftsindustrin förbereder nu en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle – för det högaktiva kärnkraftsavfallet. MKG deltar i samrådsprocessen för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning till ansökan. MKG har i den processen uppfattat att kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, inte heller här tar lagstiftningen på allvar vad gäller användning av bästa möjliga teknik och lokalisering. Även i denna process har industrin i viktiga avseenden struntat i länsstyrelsernas, myndigheternas, kommunernas och miljörörelsens synpunkter på frågor som rör miljöjuridik, redovisning av alternativa metoder och lokaliseringar och oro för den långsiktiga miljösäkerheten för den metod, KBS-metoden, som industrin vill använda.

– Att kärnkraftsindustrin inte tar sin uppgift att ta hand om kärnavfall på allvar är väldigt oroande, säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Vi ser samma problem industrins arbete med att ta fram en metod för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle – ett mycket mer långlivat och farligt avfall. Det är dags för regeringen att ingripa och se över hur regelverket för ansvaret för kärnavfallshanteringen fungerar.

pdf MKG:s pressmeddelande Miljörörelsen: Kärnkraftsindustrin missköter kärnavfallshanteringen. Vad gör regeringen? som pdf >>

Ekoredaktionen 070621: Radioaktivt avfall till Forsmark stoppas >>

Upsala Nya Tidning, UNT, 070620: Stopp för slutförvar i Forsmark >>

pdf  Läs beslutet från Statens strålskyddsinstitut, SSI >>

pdf Läs beslut om säkerhetsredovisningen från Statens kärnkraftinspektion, SKI >>

pdf Läs beslut om säkerhetsanalysen från Statens kärnkraftinspektion, SKI >>

pdf Läs beslut om inventarieförteckningen från Statens kärnkraftinspektion, SKI >>

Logga in