29 augusti 2012 |

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2013

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslår regeringen att den avgiftsnivå som kärnkraftsbolagen ska betala in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen ska hållas oförändrad på 0,3 öre/kWh kärnkraftsproducerad el. Avgiften ska finansiera avvecklingen av äldre kärntekniska anläggningar.

SSM ska senast den 1 september varje år meddela regeringen om avgiften enligt Studsvikslagen behöver ändras. Enligt lagen är det obligatoriskt för kärnkraftsbolagen att betala in medel till kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift och för att riva gamla anläggningar, inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik. Avgiften ska ligga på en sådan nivå att tillräckliga medel finns i fonden för detta ändamål.

Studsvikslagen skulle enligt ett tidigare riksdagsbeslut upphöra att gälla den 1 januari 2012, men efter att riksdagen sommaren 2011 röstade ja till regeringens proposition om en lagändring förlängdes tiden till slutet av 2017. SSM anser för närvarande att en oförändrad nivå från föregående år på 0,3 öre/kWh är tillräcklig över perioden 2012-2017 för att garantera att de framtida kostnaderna för rivning och hantering av historiskt kärnavfall enligt Studsvikslagen ska täckas av fondmedel. Nedan hittar du länkar till SSM:s nyhet samt MKG:s tidigare nyheter om propositionen och riksdagens beslut.

Förutom avgiften enligt Studsvikslagen betalar kraftindustrins kärnkraftsbolag in pengar till kärnavfallsfonden för att ta hand om kärnavfallet från kärnkraften och för rivningen av kärnkraftsreaktorerna. Under våren 2012 har det uppdagats att det kan finnas betydande brister vad gäller hur mycket som betalats in i fonden. Nedan finns en länk till en nyhet på MKG:s hemsida om detta.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida om den oförändrade avgiften, 120829 >> 

SSM:s yttrande "Anmälan om avgift för 2013 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.", 120824 >>

SSM:s granskningsrapport "Anmälan om avgift för 2013 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m." 120824 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om förra årets beslut om oförändrad avgift men förlängd tid, 110901 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att finansiering av slutförvaring och rivning kan sakna minst 30 miljarder, 120531 >>

Logga in