25 januari 2013 |

SSM: ”Koppar korroderar i syrgasfritt vatten”

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 25 januari publicerat en forskningsrapport som visar att korrosionsprocessen för koppar fortskrider i syrgasfritt vatten. Detta betyder att korrosionen inte stannar på ytan av metallen utan tränger sig in i den och bryter ner den. Denna information är viktig i SSM:s granskning av ansökan om ett slutförvar för använt bränsle. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inledde under 2010 ett antal projekt för att få en ökad förståelse för de osäkerheter som verkar finnas om kopparkorrosion i slutförvarsmiljön. Ett av dem var att försöka upprepa det försök som KTH-forskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakálos m.fl. genomfört där en kopparbit utsätts för rent syrgasfritt vatten i en laboratorieutrustning. KTH-forskarna kunde då påvisa att vätgas bildades och att kopparytan korroderade. Detta försök bekräftades av Studsvikslaboratoriet på uppdrag av SSM när projektets resultat publicerades i december 2011. Se nyheten om detta nedan. 

Den 25 januari 2013 har SSM publicerat resultat från ytterligare ett projekt, SSM rapport 2013:07 ”Corrosion of copper in distilled water without molecular oxygen and the detection of produced hydrogen”. Författarna är forskare från flera olika länder med Gunnar Hultquist som huvudförfattare. Rapporten ger inte bara ytterligare stöd till att kopparkorrosion förekommer i syrgasfritt vatten utan också till att korrosionen fortskrider in i metallen. Den avtar alltså inte på ytan som kärnavfallsbolaget SKB har hävdat när det med tiden blivit allt säkrare klargjort att processen finns. I ansökan för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark från i mars 2011 utgår bolaget fortfarande från att processen inte finns. Bolaget bedriver ett eget forskningsprojekt vid Uppsala universitet för att upprepa KTH-forskarnas försök, och även det försöket visar att processen finns. Se nyhet om detta nedan.

Kärnavfallsbolaget hävdar att även om denna kopparkorrosionsprocess finns så påverkar det inte den långsiktiga säkerheten av slutförvaret. Detta förutsätter dock att den lera som ska skydda kopparkapseln är helt tät. Att så blir fallet under de första 1000 åren i Forsmarkberget är dock otroligt, under denna tid kan ett antal olika processer angripa kopparkapseln.

I den fortsatta granskningen av slutförvarsansökan utreder SSM i vilken omfattning radioaktiva ämnen riskerar att läcka från slutförvaret, vilket kan skada människor och miljö. Ansvarig utredare på SSM, Jan Linder, säger i en intervju till Sveriges radio:

Vi måste ta en översiktlig bedömning av så många aspekter som möjligt att vi är så pass säkra att SKB:s förvaringskoncept minimerar riskerna i framtiden, men det blir ett beslut under osäkerhet hur än vi gör.

 

Bakgrund:
Sedan våren 2011 har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, haft ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle på sitt bord. Den ansökta metoden för slutförvaret, KBS-metoden, bygger på att konstgjorda barriärer av koppar och lera ska isolera avfallet under hundratusentals år. Avfallet ska läggas i en kopparkapsel som ska bäddas in i lera och som sedan ska förvaras i gruvgångsliknande tunnlar på omkring 500 m djup i grundvattenförande berg.

I SSM:s granskningsprocesses skickar SSM kontinuerligt begäranden om kompletteringar till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Dessa har bl.a. handlat om kopparkorrosion och SSM väntar få ytterligare underlag om detta från SKB i juni 2013. Se nyhet om SKB:s tidsplan nedan.

Uppdatering: Torsdagen den 31 januari publicerade även DN en artikel om SSM-rapporten. I artikeln säger SKB:s talesperson att "experimentet inte har kunnat genomföras helt syrefritt". Detta är felaktigt. Själva experimentet utfördes i rent syrgasfritt vatten. Däremot har den koppar som experimentet utförts på efter att experimentet avbrutits utsatts för syre på väg till ytanalyser av kopparytan. Detta är svårt att undvika och påverkar bara i begränsad omfattning den möjliga tolkningen av de korrosionsprodukter som finns på kopparytan. Själva experimentet visar att koppar reagerar med vayyen med vätgasproduktion och att processen pågår utan att avta.


Länkar:

SSM Rapport 2013:07 ”Corrosion of copper in distilled water without molecular oxygen and the detection of produced hydrogen” >>

Nyhet på SSM:s hemsida ”Ny studie: Koppar korroderar i syrgasfritt vatten”, 130125 >>

Nyhet på Sveriges Radio ”Nya forskarrön om slutförvaring av kärnbränsle”, 130125 >>

Uppdaterad: Nyhet på DN "Kapslar för kärnbränsle kan skadas av rost", 130131 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM bekräftar KTH-forskarnas kopparkorrosionsförsök, 111220 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB meddela svarsdatum rörande kompletteringskrav om MKB, slutförvarsanläggningen och långsiktig säkerhet, 121220 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kopparkorrosionsförsök vid Uppsala universitet (resultat på 14:e och 13:e mötet, försöket kan följs bakåt) >> 

Fler nyheter om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >> 

Läs mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Logga in