12 december 2013 |

SSM och Kärnavfallsrådet berättade om slutförvarsprövningen på MKG-seminarium

Eftermiddagen den 12 december anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det femte och sista seminariet av MKG:s seminarieserie under senhösten. På seminariet redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet sina respektive granskningsarbeten för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Under seminariets första hälft redovisade Ansi Gerhardsson, chef för enheten Slutförvaring av radioaktivt avfall på Strålsäkerhetsmyndigheten, den granskningsprocess av slutförvarsansökan som pågår hos myndigheten, enligt kärntekniklagen. Myndigheten har sedan de fick in ansökan, våren 2011, skickat flera begäranden om förtydligande information och kompletteringar till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och fler begäranden kommer att skickas under prövningens gång. Ansi Gerhardsson berättade om myndighetens framtida fokusfrågor och att slutförvarsansökan kommer att skickas ut på remiss för att samla in synpunkter i sakfrågor. Hon redovisade också kort om myndigheten egna forskningsprojekt, bl.a. om den debatterade frågan om kopparkorrosion. Samt forskning om glaciation, om erosion och vattenflöden i en inlandsis. Denna forskning kommer att bedrivas i Sverige och östra Antarktis.

Under seminariets andra hälft redovisade Holmfridur Bjarnadottir, kanslichef på Kärnavfallsrådet, det granskningsarbete Kärnavfallsrådet utför som remissinstans till mark- och miljödomstolens prövning av slutförvarsansökan enligt miljöbalken. Två kompletteringsyttranden har skickats in och Holmfridur redovisade huvuddraget från dessa. Bland annat anser Kärnavfallsrådet att:

”... prövningen enligt miljöbalken också ska gälla de olägenheter av joniserande strålning som kan bli följden av att anläggningens säkerhetssystem och barriärer på en eller flera punkter skulle brista, och att det därigenom skulle kunna ske en radiologisk olycka. Det finns inga formella hinder för mark- och miljödomstolen att pröva samtliga frågor som rör kärnsäkerhet och strålskydd.”. Även Naturskyddsföreningen och MKG har, i sina yttranden till domstolen, begärt att strålsäkerhetsfrågorna prövas enligt miljöbalken. 

Presentationerna från seminariet och tidigare nyheter finns att ladda ner nedan. Dessutom går det att se det webbsända seminariet i efterhand på MKG:s Bambusersida:
http://www.bambuser.com/channel/MKGlive >>

Ladda dock först ner presentationerna eftersom dessa syns dåligt i webbsändningen.

 


Länkar: 

Presentation av Ansi Gerhardsson, SSM >> 

Presentation Holmfridur Bjarnadottir, Kärnavfallsrådet >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM inte är nöjda med SKB:s svar på kompletteringskrav i miljöprövningen, 130930 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet efterfrågar många kompletteringar i domstolsprövningen av slutförvarsansökan, 130927 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s senhöstseminarier >>

Logga in