20 december 2011 |

SSM-rapport bekräftar KTH-forskares kopparkorrosionsförsök

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2011 finansierat ett projekt vid Studsvik där avsikten har varit att försöka upprepa KTH-forskarna Hultquist, Szakálos med fleras försök som visar på kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Detta har lyckats och slutrapporten är publicerad. Samtidigt har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB finansierar ett projekt vid Uppsala universitet för att göra samma sak, men det försöket är fördröjt och resultat förväntas inte förrän i början av 2012.

Uppdatering: SSM har kommenterat rapporten på sin hemsida. Läs mer nedan. 

Frågan om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har tillräcklig förståelse för hur kopparkapslarna i slutförvaret kan korrodera (”rosta”) är central för att bedöma bolagets slutförvarsansökan. I ansökan hävdas att de försök som Hultquist och Szakálos m fl vid KTH genomfört där vätgasutveckling sker när koppar utsätts för rent syrgasfritt vatten inte har kunnat upprepas.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inledde under 2010 ett antal projekt för att få en ökad förståelse för de osäkerheter som verkar finnas om kopparkorrosion i slutförvarsmiljön. Ett av dem var att ge i uppdrag åt Studsvik och Aaltouniversitetet i Finland att försöka upprepa det försök som KTH-forskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakálos m fl genomfört där en kopparbit utsätts för rent syrgasfritt vatten i en laboratorieutrustning. KTH-forskarna kunde då påvisa att vätgas bildades och att kopparytan korroderade.

Samma resultat har nu gruppen vid Studsvik fått och en slutrapport från försöket är publicerad som en SSM-rapport, SSM 2011:34 “Evolution of hydrogen by copper in ultrapure water without dissolved oxygen”. Rapporten är författad av Richard Becker och Hans-Peter Hermansson och finns nedan för nedladdning. Motsvarande försök vid Aalto-universitetet har inte redovisats än eftersom forskarna haft problem med att för experimentutrustningen att vara tät nog. En av slutsatserna frön Studsvik-försöken är att det krävt en hög experimentell skicklighet för att genomföra försöket på rätt sätt.

Att försöket som gjorts vid Studsvik upprepar KTH-forskarna försök är vetenskapligt mycket viktigt. KTH-forskarna har utsatts för mycket kritik och deras arbete har ifrågasatts. Det är nu viktigt att gå vidare för att förstå denna process och hur den direkt eller indirekt kan påverka kopparkapslarna i ett slutförvar. Naturskyddsföreningen och MKG anser att det är en självklarhet att detta måste göras innan det är möjligt att gå vidare med granskningen av slutförvarsansökan. Det är allvarligt att Gunnar Hultquist vid KTH redan i slutet av 1980-talet publicerade resultat från ett likande försök, något som bolaget och den dåvarande myndigheten, SKI, inte följde upp på ett tillfredställande sätt.

Redan när KTH-forskarna 2007 publicerade resultat från sina nya försök var det uppenbart att kärnavfallsbolaget SKB måste genomföra motsvarande försök för att bekräfta eller vederlägga resultaten. Detta är en självklarhet för en organisation som säger att dess arbete bygger på vetenskaplig grund. Men i stället för att göra det så har bolaget drivit en kampanj som går ut på att KTH-försöket inte är riktigt genomfört och att KTH-forskarna är ensamma om att tro att det koppar kan korrodera i vatten utan syrgas.

Inte förrän Kärnavfallsrådet i sin rapport till regeringen i februari 2010 om läget inom kärnavfallsområdet konstaterat att mer forskning måste göras för att komma till botten med denna fråga inledde bolaget ett projekt att upprepa försöket utlagt på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Detta projekt har tagit lång tid att starta upp men de första resultaten förväntas i början på 2012. MKG är med i en referensgrupp som följer projektet och på MKG:s hemsida finns rapporter från referensgruppens möten.

Uppdatering: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har kommenterat Studsviksrapporten på sin hemsida om slutförvaret. Myndigheten skriver: 

"En studie som Strålsäkerhetsmyndigheten har beställt bekräftar de experiment kring kopparkorrosion som forskare vid KTH tidigare har genomfört. Studierna visar att koppar kan korrodera, rosta, i syrgasfritt vatten. Utifrån den nya studien går det däremot inte att dra några slutsatser kring hur kopparkapseln beter sig i ett eventuellt slutförvar. Kopparkorrosion i slutförvarsmiljö bestäms av ett komplext förhållande mellan koppar, buffert, geokemi och vattenflöde på slutförvarsdjupet. För att få förståelse för detta krävs ytterligare studier som bättre efterliknar förhållandena i ett planerat slutförvar."

Nedan finns en länk till myndighetens hemsida, men även en PDF med ett utdrag av hemsidan.

[Komplettering: Miljöwebbtidningen Farad har skrivit en artikel om rapporten med kommentarer från flera aktörer. Länk finns nedan.]


Länkar:

pdf-ny-bildRapporten SSM 2011:34 “Evolution of hydrogen by copper in ultrapure water without dissolved oxygen” Richard Becker och Hans-Peter Hermansson >>

Länk till rapporten på myndighetens hemsida >>

Länk till nyhet om senaste mötet med SKB:s referensgrupp om kopparkorrosion – länkar till tidigare möten finns i nyheten >> 

Nyhet om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2010 >>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Länk till nyhet om rapporten på Vetenskapsradion >>

Länk till nyhet om rappporten på Farads hemsida >>

Uppdatering:
Nyhet på SSMs hemsida om slutförvaret, 120116 >> 

Nyhet på SSMs hemsida om slutförvaret som pdf-fil, 120116 >>

Logga in