17 december 2013 |

SSM saknar fortfarande underlag om djupa borrhål – påminner SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, skickade i oktober 2012 en begäran om komplettering rörande alternativa metoder. Myndigheten saknar fortfarande kompletteringar och har i december 2013 förtydligat för bolaget vad som behöver redovisas. Myndigheten vill se bättre jämförelser och utvärderingar av slutförvarsmetoderna KBS-3 och djupa borrhål.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, är fortfarande inte nöjd med ansökans redovisning av alternativa metoder. Efter en kompletteringsbegäran från myndigheten den 29 oktober 2012 har sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, lämnat in kompletteringar i två omgångar, dels den 2 april och dels den 30 september 2013. Myndigheten är dock inte nöjda och har den 17 december 2013 skickat ett förtydligande till bolaget om det bestående behovet av kompletteringar.

I ansökan om ett slutförvar redovisas slutförvarsmetoden KBS-3. Metoden går ut på att förvara det använda kärnbränslet i skydd av tre barriärer, kopparkapslar, bentonitlera och 500 meter berg. Redovisningar av alternativa slutförvarsmetoder i ansökan är få och alternativet att förvara det använda bränslet i djupa borrhål, 3-5 km ner i berggrunden, redovisas otillräckligt enligt myndigheten. Myndigheten anser att jämförelsen mellan de båda alternativen inte är baserad på en optimerad utformning av alternativet djupa borrhål. Beskrivningen av skyddsbarriärer och deras funktionsmässiga beroende eller oberoende behöver fördjupas både för KBS-3 och för djupa borrhål. Myndigheten anser att bolaget bör redovisa bedömningar kring de olika barriärernas förmåga att bidra till långsiktig strålsäkerhet för respektive metod.

I sitt förtydligande av kompletteringsbehovet skriver också myndigheten att det finns en motsättning mellan att slutförvara det använda kärnbränslet oåtkomligt för att hindra avsiktliga eller oavsiktliga intrång och att förvara avfallet på ett sätt som möjliggör åtgärder för kommande generationer.

Myndigheten nämner också bolagets yttrande som skickats till mark- och miljödomstolen den 18 november, i granskningen av ansökan enligt miljöbalken. Bolaget beskriver i yttrandet att de planerar att komplettera ansökan enligt miljöbalken med redovisningar av alternativa metoder. Det framgår dock inte i detalj vad som skulle kompletteras. Myndigheten anser att motsvarande kompletteringar ska lämnas in till ansökan enligt kärntekniklagen.

 

Länkar:

SSM:s förtydligande avseende tidigare begärda komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – alternativa slutförvarsmetoder, 131217 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM skickar omfattande kompletteringar till mark- och miljödomstolen, 121029 >> 

SKB lämnar haltande kompletteringar till SSM: Avvisar åter krav på djupa borrhål som alternativ i MKB:n, 130403 >> 

SKB har kompletterat med underlag om den alternativa metoden djupa borrhål, 131020 >> 

SSM är inte nöjd med SKB:s svar på kompletteringskrav i miljöprövningen, 130930 >> 

SKB:s avvisar de flesta kompletteringskrav som lämnats till domstolen, 131118 >> 

Läs mer om metoden djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

 

Logga in