19 september 2008 |

SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden över industrins yttrande över Fud-program 2007

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB redovisade början av september till Miljödepartementet sina synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens och Kärnavfallsrådets yttranden över industrins forskningsprogram om kärnavfall Fud-07. Nu har myndigheten och rådet lämnat sina yttranden över industrins yttrande.

I början september yttrade sig kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB över Strålsäkerhetsmyndighetens (tidigare kärnkraftinspektionen SKI) och Kärnavfallsrådets yttranden över deras forskningsplan för kärnavfall Fud-07. Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet tagit del av industrins yttrande och har lämnat sina kommentarer på yttrandet till departementet.

Strålsäkerhetsmyndighetens kommentar innehåller bland annat konstaterande kring att det gäller att skilja på Fud-processen och ansökningsprocessen för ett slutförvar. Viss dubbelprövning kommer bli ofrånkomligt skriver myndigheten. Myndigheten tydliggör också att de förväntar sig en omfattande redogörelse för den bortvalda platsen och för hur valet av plats gått till.

Vad det gäller alternativa metoder till KBS-3 så skriver kärnavfallsbolaget, SKB, i sitt yttrande i början av september att man avser att ta fram ett fördjupat jämförelseunderlag mellan djupa borrhål och KBS-3. Strålsäkerhetsmyndigheten ifrågasätter om det verkligen är en fördjupad studie det gäller när industrins avsikt är att sammanställa allt äldre material till en samlad rapport om djupa borrhål. Det som myndigheten efterfrågat är ytterligare studier och utvärderingar med utgångspunkt från tidigare resultat.

Industrin anser i sitt yttrande från i början av december att istället för att Fud-program 2007 ska kompletteras så som myndigheten vill så ska de istället samråda med myndigheten så att rätt saker är med i Fud-program 2010. Myndigheten vill fortfarande se en komplettering av Fud-program 2007.

Kärnavfallsrådet föreslår att de ska få delta på de samråd som industrin vill ha med myndigheten i olika frågor så att de kan hålla sig informerade och följa upp de synpunkter som framförts i samband med granskningen av Fud-program 2007.

Kärnavfallsrådet kommenterar också industrins önskan om hantering av KBS vertikal och KBS horisontell. ”SKB anger att tillståndsansökan ska ha en sådan bredd att det ska vara möjligt att övergå till KBS-3H efter prövning av Strålsäkerhetsmyndigheten utan ny tillståndsprövning enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Kärnavfallsrådet föreslår att regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att utreda om detta är möjligt. Rådet anser i dagsläget att ett byte från KBS-3V till KBS-3H borde innebära att en ny tillståndsprövning är nödvändig.”

Kärnavfallsrådet ger också viss kritik till industrins samhällsforskningsprogram. De ifrågasätter om det är rätt att använda kärnavfallsfondens medel för ”allmän kunskapsuppbyggnad”.

MKG menar att industrins arbete med djupa borrhål de senaste åren endast har varit omförpackningar av gammal kunskap skapade endast för att argumentera mot metoden. Det förnyade underlaget blir förmodligen en ny tillrättalagd redovisning av industrins särintresse i frågan. Den nya kunskap som behövs för att kunna göra rättvisande jämförelser mellan metoden djupa borrhål och industrins KBS-metod är industrin inte intresserad av att ta fram. Detta gör det angeläget att finna finansiering att ta fram av industrin oberoende kunskap om alternativ till industrins KBS-metod.

MKG tycker också att om kompletteringar av Fud-program 2007 kommer att behandlas genom samråd mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och industrin så är det viktigt att fler aktörer får minst observatörsskap på dessa möten. Det gäller tex kärnavfallsrådet och miljöorganisationer.

Strålsäkerhetsmyndighetens synpunkter på industrins yttrande 080918 >>

Kärnavfallsrådets synpunkter på industrins yttrande 080919 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om industrins yttrande 080908 >>

MKG:s yttrande över Fud-07 080326 >>

Länk till nyhet om MKG:s yttrande över Fud-07 080326 >>

Länk till nyhet om SKI:s yttrande över Fud-07 080625 >>

Länk till nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-07 080630 >>

Länk till nyhet om Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, yttrande 080515 >>

Logga in