21 april 2008 |

Statskontorets utvärdering av miljöorganisationernas medel klar

Statskontoret har utvärderat den försöksverksamhet som innebär att miljöorganisationer kan få stöd ur Kärnavfallsfonden för att följa och bedöma frågor om slutförvar av använt kärnbränsle. Utvärderingen visar att medlen har använts på avsett sätt och att det har bidragit till att frågan om slutförvaret fått en allsidig belysning. Statskontoret föreslår att stödet förlängs.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och andra miljöorganisationer har sedan 1 januari, 2005, kunnat erhålla medel ur Kärnavfallsfonden. Denna möjlighet är en fyraårig försöksverksamhet som avslutas 31 december, 2008. I maj 2007 beslutade regeringen att Statskontoret skulle utvärdera verksamheten och om medlen ur fonden använts på avsett sätt, vilken effekt stödet har haft och om stöd fortsättningsvis bör utgå.

Nu är Statskontorets utvärdering klar och har överlämnats regeringen. Rapporten har titeln "Samråd, stöd och slutförvar – en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden" (rapport 2008:5). Utvärderingen visar att de föreningar som fått stöd uppfyller de grundläggande krav som ställs på dem. Dessutom är det Statskontorets bedömning är att stödet i allt väsentligt har använts på avsett sätt och att det har bidragit till att frågan om slutförvaret fått en allsidig belysning.

Statskontoret föreslår att stödet förlängs så att föreningarna ges förutsättningar att lämna genomarbetade remissynpunkter på de tillståndsansökningar som krävs för slutförvaret. Därutöver föreslås att kontrollen av hur stödet används förbättras, att möjligheten till att använda stödet för information vidgas samt att kravet på hur många medlemmar föreningarna måste ha sänks.

Erik Nyberg, Statskontorets utredare, kommer att presentera rapporten på ett seminarium som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, arrangerar i Stockholm fredagen den 16 maj. Länk till inbjudan finns nedan.

Innan regeringen tar ställning till frågan om ett fortsatt stöd av miljöorganisationer med medel ur Kärnavfallsfonden kommer Miljödepartementet att skicka ut Statskontorets rapport på remiss.

I det avslutande kapitlet i rapporten ges följande förslag:

  • Ideella föreningar bör även fortsättningsvis ha möjlighet att erhålla stöd för att följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle.
  • Stöd om maximalt tre miljoner kronor per år bör kunna utgå till och med 12 månader efter det att ideella föreningar har erbjudits tillfälle att lämna remissynpunkter till miljödomstolen.
  • Stödet bör även fortsättningsvis finansieras med medel ur Kärnavfallsfonden på det sätt som skett under försöksperioden. Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten, som bildas när SKI och SSI slås samman den 1 juli 2008, bör få uppdraget att administrera och besluta om stödet.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten bör i ökad utsträckning kontrollera att föreningar som får ett betydande stöd använder dessa medel på avsett sätt.
  • Stödet bör få avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten i frågor som gäller hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.
  • Antalet medlemmar som krävs för att en förening ska kunna få stöd sänks från 2 000 till 1 000.

Statskontorets utvärdering 2008:5 080421 >>

Inbjudan till MKG:s seminarium där Statskontoret presenterar rapporten >>

Nyheten om utvärderingen på Statskontorets hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om uppdraget >>

Logga in