27 april 2021 |

Östhammar har röstat ja till SFR 2

Östhammars kommunfullmäktige röstade den 27 april ja till det nya förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall (SFR 2) i Forsmark, intill nuvarande SFR. Resultatet var väntat efter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut från den 6 april. Beslutet kommer nu att meddelas regeringen som bereder ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljörörelsens kärnavfallsgranskning, MKG, är emot både SFR 2 och att nuvarande förvar. Problemen med förvarets strålsäkerhet och negativ påverkan på naturvärden och andra värden kvarstår.

I december 2014 lämnade kärnavfallsbolaget SKB in en ansökan om fortsatt drift av förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt driftsavfall (SFR) vid Forsmarks kärnkraftverk och ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall (SFR 2) som är en ny kärnteknisk anläggning. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och mark- och miljödomstolen tillstyrkte SKB:s ansökan hösten 2019 och beslut om tillstånd/tillåtlighet kommer att fattas av regeringen. Regeringen är dock först skyldig att enligt Miljöbalken (kap. 17 §6) tillfråga Östhammars kommun om kommunen tillstyrker eller avstyrker en lokalisering av ett förvar (vetofrågan) innan ett eventuellt tillåtlighetsbeslut kan fattas. Istället för att invänta en fråga från regeringen har kommunen föregått regeringen. 

Den 6 april föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att Östhammars kommunfullmäktige accepterar etableringen men under förutsättning att kommunen ges vetorätt vid en större ändring av verksamheten. Den 27 april sammanträdde kommunstyrelsen och röstade ja till kommunstyrelsens förslag. 48 ledamöter ställde sig bakom beslutet och 1 motsatte sig det. 

På ansökans huvudförhandling hos mark- och miljödomstolen motsatte sig Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG att SFR 2 skulle få byggas. Föreningarna ser betydande osäkerheter kring huruvida det kan ske ett snabbt genombrott (på mindre än 100 år) av utsläpp av radioaktiva ämnen från förvaret till Öregrundsgrepen och havet ovanför. Och hur utsläpp till havsbotten och havsmiljön vid ett snabbt genombrott påverkar naturmiljön på havsbotten och i havet, samt på fiske, friluftsliv, turism och sommar- och närboende. Föreningarna säger nej till SFR 2 samt att det existerande förvaret har så stora brister att avfallet antigen måste återtas eller ej tillslutas, utan i stället hålls så torrt som möjligt och övervakas i minst 400 år.

 

Länkar:

Pressmeddelande på Östhammar kommuns hemsida >> 

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 april går att se i efterhand här >> 

Sveriges Radio ”Östhammars kommun vill ha utbyggt slutförvar”, 210427 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida

Östhammars kommun positiv till SFR 2, 210406 >> 

Workshop för kommunfullmäktige i Östhammar om SFR 2, 210128 >> 

Nyhet med Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s slutanföranden vid mark- och miljödomstolens huvudförhandling, 191002 >> 

Nyhet om mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen om SFR 2, 191113 >> 

Nyhet om SSM:s yttrande till regeringen om SFR 2, 191022 >> 

MKG:s portal med all information om prövningen av SFR 2 >> 

Logga in