28 september 2007 |

Svensk kärnbränslehantering AB har lämnat in FUD-rapport 2007 till SKI

Var tredje år lämnar kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag svensk kärnbränslehantering AB, SKB, in en rapport till Statens kärnkraftinspektion, SKI, som redovisar kärnavfallsarbetet genomfört av bolaget. Rapporten benämns FUD som står för forskning, utveckling och demonstration. FUD-2007 är nu inlämnad till SKI. Industrin skriver i sitt pressmeddelande att ”Konceptet djupa borrhål, som innebär deponering av kärnbränslet på flera kilometers djup, bedöms ha så stora principiella svagheter för den långsiktiga säkerheten att fortsatt forskning inte kan motiveras.” MKG menar att det är ett förhastat ställningstagande som endast kan motiveras av att industrin inte har forskat tillräckligt på alternativa metoder.

Förfarandet med FUD-rapporter endast är ett sätt att redovisa för myndigheterna vad som pågår inom området. Metod- eller platsval för att ta hand om kärnavfallet är inte gjort än och det är upp till miljödomstolen och regeringen att ta ställning i den frågan när ansökan kommer från industrin inom några år. MKG anser att industrin försöker föregripa prövningsprocessen genom att styra in valet mot en metod. Miljödomstolar bör få tillgång till ett bättre beslutsunderlag för att kunna ta ett bra beslut och därför anser MKG att mer forskning behöver göras, exempelvis på metoden djupa borrhål.

FUD-rapporten kommer gå ut på bred remiss från SKI. SKI sammanställer remisserna och lämnar sitt yttrande över rapporten till regeringen. Även KASAM lämnar ett separat yttrande till regeringen. Regeringen ska sedan besluta om programmet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Ett informationsmöte för remissinstanserna arrangeras av SKI och äger rum i Stockholm den 26 oktober, läs mer om det i MKG:s kalendarium. Sista datum för remissvar till SKI är 15 mars. Inte bara de remissinstanser som SKI skickar ut till får lämna yttrande utan det är öppet för vem som helst, även privatpersoner. Mer information om hur det går till svara på remisser finns på regeringskansliets hemsida, se länk nedan.

Kort introduktion till vad FUD är >>

SKI:s information om granskning av FUD 2007 >>

Om FUD 2007 på SKB:s hemsida >> (Där finns även rapporten FUD 2007 för nedladdning)

Om remisser på regeringskansliets hemsida >>

Logga in