6 december 2007 |

Ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik!

Naturskyddsföreningen i Södermanlands län har skrivit till Miljödepartementet, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, och bett dem ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik utanför Nyköping. Föreningen har med oro noterat de tveksamheter kring hantering och lagring som uppmärksammats under senare tid. Naturskyddsföreningen vill undvika en situation där radioaktivt avfall blir liggande under längre tid och utgör en risk för läckage av radioaktivitet till omgivningen.

Naturskyddsföreningen i Södermanlands län skriver: ”Naturskyddsföreningen i Södermanlands län har med oro noterat de tveksamheter kring hantering, lagring och omhändertagande av radioaktivt avfall vid Studsvik som uppmärksammats under senare tid. Vi vill undvika en situation där radioaktivt och annat miljöfarligt avfall blir liggande kvar under lång tid med ökande risk för påverkan på omgivningen. Det skulle kunna orsakas genom att nedgrävt eller på annat sätt slutförvarat avfall inom anläggningen glöms bort eller förbises. Problem kan också uppkomma om tillräckliga medel för att återställa området i ett tillfredsställande skick saknas.”

Naturskyddsföreningen skriver vidare att den anser att det är hög tid att berörda myndigheter tar ett samlat grepp för att säkerställa att avvecklingen av verksamheten i Studsvik med sanering återställning kan genomföras fullt ut på ett sätt som respekterar Södermanlandskustens höga natur- och friluftsvärden. Föreningen påpekar att Studsviksområdet ligger i närheten av flera naturreservat bl.a. Stendörren.

Naturskyddsföreningen menar att det är en komplex avfallssituation på studsviksområdet som behöver just ett helhetsgrepp så att inte något avfall glöms bort eller inte finns med i kostnadsberäkningarna. Det finns kärnbränsle från tidigare drift, rivninngsavfall, äldre avfall i tunnor, industrideponi för laboratorieavfall, markdeponi för lågaktivt material och avfall från smältnings- och förbränningsanläggningarna. Naturskyddsföreningen i Södermanlands län anser att berörda myndigheter måste samordna sig så att inget avfall glöms bort samt att de tydliggör hur ekonomi och ansvarsförhållanden kommer att leda till att Studsviksområdet återställs i sin helhet. Området bör enligt Naturskyddsföreningen återställas till grönområde med hänsyn tagen till de höga naturvärdena runt omkring. Det är inte acceptabelt att återställa till en mer eller mindre kontaminerad industritomt, enligt föreningen.

Naturskyddsföreningen i Södermanlands läns hemsida >>

Naturskyddsföreningen i Södermanlands läns brev till myndigheterna 2007-12-06 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om avfall på Studsvik 071115 >>

Logga in