Nyheter 2011

SKB skriver till SSM om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, skickade den 30 december ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med vad de menar är ett klargörande angående kopparkorrosion.

SSM ges uppdraget att se över Finansieringslagen rörande säkerheter m m

Regeringen har den 22 december beslutat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Det som ska ses över är frågor som rör säkerheter, statens risk och avgiftsnivåer.

Regeringen höjde inte kärnavfallsavgifterna lika mycket som SSM ville

Regeringen har beslutat att höja den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden till 2,2 öre/kWh för åren 2012-2014. SSM föreslog i oktober en ökning från dagens ca 1 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 3 öre/kWh.

SSM-rapport bekräftar KTH-forskares kopparkorrosionsförsök

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2011 finansierat ett projekt vid Studsvik där avsikten har varit att försöka upprepa KTH-forskarna Hultquist, Szakálos med fleras försök som visar på kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Detta har lyckats och slutrapporten är publicerad.

Nyhetsbrev 3/2011

Nyhetsbrev 3/2011 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Naturskyddsföreningen och MKG får förlängd remisstid av domstolen

Naturskyddsföreningen och MKG har fått förlängd tid av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från den 16 april till den 1 juni 2012 att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även Länsstyrelsen i Uppsala län har sökt och fått beviljat samma slutdatum.

Naturskyddsföreningen och MKG ansöker åter om förlängd remisstid till domstolen

Den 18 december inkom Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, åter med en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om förlängd tid att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Granskningen av slutförvaret måste gräva djupare

Idag lämnar den internationella granskningsgruppen som ska gå igenom ansökan om slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet sin första preliminära bedömning. Granskningsgruppen har varit i Stockholm i en vecka för att fråga ut representanter från Svensk Kärnbränslehantering SKB.

Internationell granskningsgrupp genomför utfrågningar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under veckan 12-16 december anordnat mötesdagar där en internationell granskningsgrupp utsedda av kärnenergibyrån OECD/NEA fått tillfälle att ställa frågor till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om den inlämnade slutförvarsansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Ökade medel till MKG för 2012

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 15 december Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2012, en höjning med 500 000 kr från tidigare år.

Logga in