Nyheter 2011

MKG och Naturskyddsföreningen i debatt om förslag på höjda kärnavfallsavgifter

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och MKG:s kanslichef Johan Swahn bemöter den 6 november i en replik i Svenska Dagbladet de påståenden fem ledamöter i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, framfört om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s förslag på att höja avgiften kärnkraftsbolagen ska betala in till Kärnavfallsfonden enligt finansierin

SSM har skickat ut ansökan för inkapslingsanläggningen i slutförvarssystemet på remiss

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut ansökan om en anläggning för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle på remiss. Anläggningen planerar kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, att bygga i anslutning till mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Fram till och med den 1 juni 2012 kan remissyttranden skickas in.

Översyn av vem som ska granska kärnavfallssäkerheter m m

Regeringen har den 27 oktober beslutat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett uppdrag att tillsammans med Riksgälden se över finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Det som ska ses över är frågor som rör beräkning av kärnavfallsavgifter och behov av riskavsättningar.

Regeringen har fattat beslut om Fud-10

Den 27 oktober beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.

Book about how ten countries handle their spent nuclear fuel

This October, the International Panel on Fissile Materials [IPFM] has launched the report Managing Spent Fuel from Nuclear Power Reactors: Experience and Lessons from Around the World. The report describes how a number of countries that are using nuclear power deal with their spent nuclear fuel.

Bok om hanteringen av tio länders använda kärnbränsle

The International Panel on Fissile Materials, IPFM, har i oktober lanserat en boken ”Managing Spent Fuel from Nuclear Power Reactors: Experience and Lessons from Around the World”. Boken beskriver hur det använda kärnbränslet hanteras i ett antal länder som har kärnkraft.

Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över förslag till ny strålsäkerhetslagstiftning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har svarat på Miljödepartementets remiss på förslaget att lägga in de delar av kärntekniklagen och strålskyddslagen som rör strålning som ett kapitel i miljöbalken. Föreningarna är i huvudsak positiva till utredningen.

SSM föreslår regeringen kraftigt ökade kärnavfallsavgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ett förslag till regeringen om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden bör öka. SSM föreslår en kraftig ökning från dagens ca 1 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 3 öre/kWh.

SKB redovisade ansökan enligt miljöbalken för miljöorganisationer

Den 5 oktober anordnade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ett informationsmöte för de miljöorganisationer som är remissinstanser i miljöprövningen enligt miljöbalken för bolagets ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. På mötet redovisade kärnavfallsbolaget hur ansökan är strukturerad och vad den innehåller.

SSM höll informationsmöte om granskningen av slutförvarsansökan

Strålskyddsmyndigheten, SSM, anordnade den 22 september ett informationsmöte om myndighetens prövning av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Inbjudna till mötet var de remissinstanser som fått myndighetens remiss men önskemål om synpunkter på kompletteringsbehov av slutförvarsansökan.

Logga in