Nyheter 2011

MKG yttrar sig över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till höjning av kärnavfallsavgiften

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade i juni ut en remiss med förslag på säkerheter och höjningar av kärnavfallsavgiften för åren 2012-2014. MKG har under flera år efterfrågat en höjning av avgiften och stödjer i sitt yttrande SSM:s förslag.

SKB redovisade ansökan enligt miljöbalken för myndigheter och kommuner

Den 23 augusti anordnade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ett informationsmöte för de myndigheter och kommuner som är remissinstanser i miljöprövningen enligt miljöbalken för bolagets ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. På mötet redovisade kärnavfallsbolaget hur ansökan är strukturerad och vad den innehåller.

Åttonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 23 augusti träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för åttonde gången sedan referensgruppen bildades i mars 2010.

Delrapportering från kommission om USA:s kärnavfall

Den amerikanska Obama-administrationen har bildat en så kallad Blue Ribbon Commission med uppdraget att utreda olika långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt högaktiva kärnavfall. Nu har kommissionen delrapporterat sitt arbete med utkast av huvudrapporten och tre underrapporter. Det finns möjlighet att ge kommentarer fram till den 31 oktober.

EU-kommissionens föreslagna kärnavfallsdirektiv antas av EU:s Ministerråd

Den 19 juli antog Ministerrådet kärnavfallsdirektivet om ett gemenskapsramverk för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

MKG till SSM: Viktiga korrosionsresultat kan gå förlorade!

Det finns risk för att viktiga forskningsresultat rörande kopparkorrosion går förlorade i kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s pågående prototypförvarsförsök. Dessa resultat kan vara av stor betydelse för det slutförvarssystem som bolaget planerar för det använda kärnbränslet.

Riksdagen har röstat ja till ändringar i Studsvikslagen

Riksdagen röstade ja till att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar för avfallshanteringen från och avvecklingen av vissa historiska kärntekniska verksamheter, i huvudsak vid Studsvik, ska tas ut till och med utgången av 2017.

Sjunde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 21 juni träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för sjunde gången sedan referensgruppen bildades i mars 2010. På mötet diskuterades bland annat Mini-Can och Prototypförvar-projektet.

SSM föreslår kraftiga höjningar av kärnavfallsavgiften

För varje konsumerad kilowattimme kärnkraftsel betalar kärnkraftsbolagen idag in ungefär 1 öre till Kärnavfallsfonden. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslår i ett utkast till ett yttrande till regeringen att avgiften ska höjas kraftigt till i genomsnitt 3,7 öre/kilowattimme.

Kärnavfallsrådet skickade ett utlåtande om kopparkorrosion till regeringen i april

Kärnavfallsrådet skickade den 24 april ett utlåtande till regeringen där de skriver om att kopparkorrosion endast kan ske i extremt rent syrefritt vatten och eftersom slutförvaret inte kommer att innehålla extremt rent syrefritt vatten så kommer inte heller slutförvaret påverkas av de korrosionsprocesser som forskare vid KTH varnat för.

Logga in