Nyheter 2011

MKG och Oss på Forum on Stakeholder Confidence’s workshop i Gimo

OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, anordnade den 4-6 maj en workshop för nätverket Forum on Stakeholder Confidence, FSC, i Gimo, Östhammars kommun. Workshopen fokuserar på det svenska slutförvarsprogrammets framtid.  Tanken med FSC är att ge en möjlighet till ökad dialog mellan olika länder och deras slutförvarsprogram.

SKB lämnar synpunkter på myndighetens Fud-yttrande

I slutet av september 2010 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, enligt det krav som ställs i kärntekniklagen, in sitt senaste forskningsprogram, Fud-10, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Myndigheten skickade i mars in sitt yttrande om programmet till Regeringen. Miljödepartementet gav direkt SKB möjligheten att kommentera yttrandet senast den 29 april.

Sjätte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 28 april träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för sjätte gången sedan referensgruppen bildades i mars 2010.

Alternativa platser och metoder diskuterades på seminarium i Östhammar

Den 26 april genomförde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tillsammans med Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, och Naturskyddsföreningen det andra av tre seminarier i Östhammar under våren 2011.

Proposition om ändringar i Studsvikslagen

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar för avfallshanteringen från och avvecklingen av vissa historiska kärntekniska verksamheter, i huvudsak vid Studsvik ska tas ut till och med utgången av 2017.

MKG:s yttrande över förslag på ändringar i finansieringsförordningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade i februari in ett förslag till Miljödepartementet om att ändra i finansieringsförordningen så att beloppsgränsen höjs för det stöd som en kommun kan erhålla ur Kärnavfallsfonden. Dessutom föreslår myndigheten att regionförbund ska kunna erhålla medel ur fonden.

Miljödomstolen skickar ut förfrågan om önskemål om komplettering av ansökan

Kärnavfallsbolaget SKB lämnade den 16 mars 2011 in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Som första åtgärd skickar domstolen ut ansökan till ett antal remissinstanser med en förfrågan om vilka önskemål det finns om kompletteringar till ansökan.

Miljödomstolens tidplan för handläggningen av SKB:s ansökan om ett slutförvar

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, den domstol som den 16 mars mottog kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan enligt miljöbalken om ett slutförvar för använt kärnbränsle, har skickat en tidsplan för handläggningen av ansökan till sökanden.

Slutförvarets skyddsbarriärer diskuterades på seminarium i Östhammar

Den 5 april genomförde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tillsammans med Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, och Naturskyddsföreningen det första av tre seminarier i Östhammar under våren 2011. Temat för kvällen rörde de planerade skyddsbarriärerna i KBS-metoden och om de kommer att fungera i ett slutförvar av använt kärnbränsle.

Seminarium i Östhammar om den långsiktiga säkerheten i det planerade slutförvaret

Under våren kommer tre seminarier anordnas i Östhammar av Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Seminarierna tar upp avgörande frågor från kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt hur den kommande granskningen kommer att gå till.

Logga in