Nyheter 2012

Slutförvarsansökan inlämnad i Finland

De finska kärnkraftsindustriernas kärnavfallsbolag Posiva följer det svenska kärnavfallsbolagets, SKB:s, fotspår och ansöker om en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle enligt KBS-metoden. Detta trots metodens stora osäkerheter kring kopparkorrosion och den långsiktiga säkerheten som sedan flera år debatterats i Sverige.  

SKB meddelar svarsdatum rörande kompletteringskrav om MKB, slutförvarsanläggningen och långsiktig säkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2012 begärt omfattande kompletteringar bl.a. om slutförvarsansökans miljökonsekvensbeskrivning, MKB, om slutförvarsanläggningen och om slutförvarets långsiktiga säkerhet.

Nyhetsbrev 3/2012

Nyhetsbrev 3/2012 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Naturskyddsföreningen och MKG vill ha en öppen kopparkorrosionsforskning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en komplettering till sitt tidigare inskickade yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Yttrandena gäller krav på kompletteringar av ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark.

SKB:s forskningsavtal ger äganderätt till resultat

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har genom att använda offentlighetsprincipen fått ta del av de inköpsvillkor för de forskningsuppdrag som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB beställer av högskoleinstitutioner eller konsulter. Villkoren anger att bolaget har äganderätt till alla resultat och att bolaget fritt får disponera, ändra och bearbeta resultaten.

SSM skickar ytterligare kompletteringskrav till SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under året skickat flera omfattande kompletteringsbegäranden till kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Bolaget har ansökt om ett slutförvar för använt kärnbränsle som granskas enligt kärntekniklagen hos SSM.

MKG skickar in synpunkter efter det andra samrådsmötet för SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag planerar för att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR 2. Bolaget vill göra detta som en utbyggnad av det existerande slutförvaret SFR vid Forsmark. Den 26 november hölls det andra samrådet inför en kommande ansökan om SFR 2.

Utbyte av synpunkter om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan hos Kärnavfallsrådet

De 6 dec anordnade Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, ett runda-bordsmöte. På mötet deltog av rådet utvalda remissinstanser till mark- och miljödomstolen, alla aktiva i granskningen av slutförvarsansökan.

Seminarium 3: Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?

Docent Olle Grinder, PM Technology AB, talade den 5 december på det tredje av tre seminarier anordnade i Stockholm och Östhammar av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, från Östhammar. Temat på seminariet var "Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?”.

Protokoll klart från det andra övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 13 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt andra övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Logga in