Nyheter 2013

Protokoll klart från det femte övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 12 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sitt femte övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På mötet diskuterades SSM:s yttrande som lämnats till mark- och miljödomstolen samt den pågående tillståndsprövningen hos myndigheten.

Forskare lämnar SKB:s referensgrupp om syrgasfri kopparkorrosion

Två av de forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, som deltagit i kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö har efter det senaste mötet lämnat gruppen i protest. Gruppens uppgift har bl.a.

Nyhetsbrev 2/2013

Nyhetsbrev 2/2013 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG arrangerar fem senhöstseminarier

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, arrangerar fem kärnavfallsseminarier i november och december i Stockholm. Seminarierna kommer att handla om den pågående prövningen av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle, om naturvärden i Forsmark, om finansieringssystemet och om hur kärnavfallsfrågan hanteras i Storbritannien.

Informationsmöte om Fud-13 för remissinstanserna

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anordnade den 23 oktober ett öppet informationsmöte där kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redovisade sitt senaste forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-13, för berörda remissinstanser. Mötet avslutades med att Bengt Hedberg, SSM, gav en separat information om myndighetens granskning av Fud-13.

Domstolen bereder SKB tillfälle att medge eller bestrida kompletteringskrav

Mark- och miljödomstolen har skickat en s.k. underrättelse till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, som bereds tillfälle att senast den 18 november lämna ett yttrande där bolaget kan säga om de medger eller bestrider de krav på kompletteringar av slutförvarsansökan som ställts.

Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I yttrandet ger föreningarna sin syn på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s svar från i våras på de krav på kompletteringar av slutförvarsansökan som ställts i granskningen enligt miljöbalken.

Fud-13 skickas ut på remiss

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, får vart tredje år ett forsknings- och utvecklingsprogram av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Den 4 oktober har SSM skickat ut den senaste rapporten, Fud-13, på allmän remiss. I rapporten redovisar bolaget det planerade arbetet för de kommande åren inom kärnavfallsområdet. Senast den 31 december vill myndigheten ha svar på remissen.

Sjuttonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 3 oktober hölls det sjuttonde mötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö. Mötet anordnades denna gång på företaget Microbial Analytics i Mölnlycke. Komplettering: Nu finns även protokollet och presentationerna att ladda ner (7 jan 2014).

SKB har kompletterat med underlag om den alternativa metoden djupa borrhål till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har skickat in en ny komplettering av förutsättningarna att använda den alternativa metoden djupa borrhål för slutförvaring av använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Logga in