Nyheter 2013

Domstolen ändrar tidsplanen igen: Samtidig kungörelse viktig

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 6 augusti uppdaterat sin tidsplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Genom ändringen bekräftar domstolen att den vill att deras kungörelse av ansökan enligt miljöbalken sker vid ungefär samma tidpunkt som Strålsäkerhetsmyndighetens kungörelse enligt kärntekniklagen.

Ny SKB-rapport visar att väte produceras av koppar i syrgasfritt vatten

En ny rapport publicerad av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB visar entydigt att vätgas produceras när koppar finns i syrgasfritt vatten. Försöken är utförda av Karsten Pedersen, professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet, m.fl. vid företaget Microbial Analytics i Mölnlycke.

SKB:s dispens från artskyddsförordningen överklagad av Naturskyddsföreningen och MKG

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde och SKB har ansökt och fått dispens från artskyddsförordningen av Länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har överklagat beslutet.  

SKB lämnar juni-kompletteringar till SSM och domstolen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 28:e juni skickat in 24 kompletteringar och förtydliganden till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar bolagets slutförvarsansökan. Bolaget skriver bland annat om de resultatlösa försöken de utfört om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten.

Miljödepartement har utrett vilken myndighet som ska ansvara för finansieringsfrågor

Ansvaret för finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet är uppdelat mellan de tre myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgälden och Kärnavfallsfonden. Miljödepartementet har tagit fram ett PM där ansvarsfördelningen gås igenom.

Sextonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 14 juni hölls det sextonde mötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö.

SSM:s utredning föreslår otillräcklig höjning av kärnavfallsavgiften

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan hösten 2011 haft i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen.

Myndigheten viker sig för kraftindustrin

Idag lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, över den utredning som ska förhindra att det blir skattebetalarna som tar över kärnkraftsbolagens nota.

SSM:s sjätte avstämningsmöte i sak med SKB: Frågor om kompletteringar, tidplan och SFR

Den 4 juni träffades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB på sitt sjätte avstämningsmöte om sakfrågor under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. På mötet diskuterades läget när det gäller leverans av kompletterande underlag från SKB, myndighetens tidplan samt frågor om SFR. 

SKB tror inte att läckströmmar påverkar SFR

Den 30 maj 2013 har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSMs, föreläggande om en riskvärdering av strålsäkerheten i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och dess påverkan av läckströmmar från elkabeln Fenno-Scan.

Logga in