Nyheter 2013

Femtonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 25 mars ska enligt protokollet från mötet den 11 november förra året referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö ha träffats för den femtonde gången sedan gruppen bildades i mars 2010.

Domstolen har träffat SKB och SSM för att diskutera handläggningstiden

Den 11:e mars genomförde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en muntlig förhandling med kärnavfallsbolaget SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM med avsikten att diskutera handläggningstiden för prövningen enligt miljöbalken av slutförvarsansökan för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen och MKG skriver till domstolen om vikten av en sammanhållen prövning

Den 8:e februari hade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte. Efter mötet har sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, framfört att SSM bör ta ansvar för strålsäkerhetsfrågorna och att domstolen skulle kunna arbeta med de andra frågeställningarna.

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2013: Slutförvarsansökan under prövning, kompletteringskrav och framtidsalternativ

Kärnavfallsrådet överlämnade den 7 mars sin kunskapslägesrapport till miljöministern Lena Ek. Rapporten är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om slutförvarsansökans prövningsprocess samt de synpunkter med krav på kompletteringar av ansökan som framkommit. Den andra delen tar upp möjligheten till återvinning av det använda kärnbränslet.

Atomnotan - en reportageserie i Vetenskapsradion om kärnkraftens kostnader

Under fyra vardagar med start den 22 februari har Vetenskapsradion sänt granskande reportage om kärnkraftens kostnader, dvs kostnader för rivning av kärnkraftverk och byggandet av slutförvar för använt kärnbränsle. Vetenskapsradions undersökningar visar att kärnkraftindustrin kan behöva betala fem gånger högre avgift än vad den gör idag.

SGU har skickat in sitt yttrande om kompletteringsbehov till mark- och miljödomstolen

Den 2 november 2012 fick Sveriges geologiska undersökning, SGU, frågan om vilka kompletteringsbehov det finns i ansökan om ett slutförvar av mark- och miljödomstolen. SGU har den 21 februari 2013 skickat in sitt svar. SGU vill bl.a.

SSM begär att SKB ska redovisa hur läckströmmar påverkar SFR

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 19 februari begärt att kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ska redovisa en riskvärdering av strålsäkerheten i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och dess påverkan av läckströmmar från elkabeln Fenno-Scan.

MKG:s synpunkter efter SSM:s andra samrådsmöte om regeringsuppdrag om kärnavfallsfinansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen. SSM har bjudit in till informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter från externa intressenter.

Radioaktivt avfall måste återtas ur SFR

Innehållet i närmare 3000 avfallstunnor med radioaktivt avfall i slutförvaret för kortlivat och radioaktivt avfall, SFR, har visat sig osäkert. Tunnorna, som kommer från det svenska historiska kärnprogrammet, kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet. Kärnavfallsbolaget SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten utreder nu vad som ska göras.

Domstolen och SSM har diskuterat samordningen av prövningen

Den 8:e februari möttes Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i en muntlig förhandling. På mötet presenterade SSM sin tidsplan för det fortsatta arbetet med att få in kompletteringar till slutförvarsansökan från kärnavfallsbolaget SKB. SSM ansåg att det var viktigt med en gemensam kungörelse av ansökan av domstolen och myndigheten.

Logga in