Nyheter 2013

Korrosions- och kapselfrågor på SSM:s fjärde avstämningsmöte i sak med SKB

Den 2 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det fjärde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att gå igenom SKB:s inskickade svar på SSM:s begärda kompletteringar om kopparkorrosion och kapselfrågor.

Storbritanniens platsvalsprocess tillbaks på ruta ett

Storbritannien har stora mängder radioaktivt avfall både från kärnkraft och från produktion av kärnvapen. Landet har dessutom haft en omfattande civil upparbetningsprocess som gett olika typer av radioaktivt avfall. Sedan början på 2000-talet har det pågått en process för att finna en plats för slutförvaring av högaktivt kärnavfall.

SSM: ”Koppar korroderar i syrgasfritt vatten”

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 25 januari publicerat en forskningsrapport som visar att korrosionsprocessen för koppar fortskrider i syrgasfritt vatten. Detta betyder att korrosionen inte stannar på ytan av metallen utan tränger sig in i den och bryter ner den. Denna information är viktig i SSM:s granskning av ansökan om ett slutförvar för använt bränsle. 

Djupa borrhål i strategiplan från USA:s energidepartement

Den amerikanska Obama-administrationen bildade i början av 2010 en så kallad Blue Ribbon Commission med uppdraget att utreda olika långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt högaktiva kärnavfall.

Logga in