Nyheter 2016

Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – Frågan om samordning av mål måste utredas ytterligare

Den 22 november tog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt nya beslut om den fortsätta handläggningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

SFR 2: SKB får förlängd svarstid även hos domstolen

Sedan den 20 oktober har sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ett föreläggande från mark- och miljödomstolen att ta hand om de synpunkter på kompletteringsbehov som lämnats in till mark- och miljödomstolen i prövningen om utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

MKG yttrar sig i Esbo-samråd om nytt finskt slutförvar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 16 november svarat på en remiss som Naturvårdsverket skickat ut i enlighet med Esbokonventionen. Remissen rörde ett program för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för ett projekt att slutförvara använt kärnbränsle från kärnkraftbolaget Fennovoima OY:s planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki, Finland.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 10 november om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 10 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Under mötet diskuterades bl.a.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 9 november om SSM:s systemövergripande granskningsrapport

Den 9 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om frågeställningar som tas upp i SSM:s systemövergripande granskningsrapport om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle.

Sverige svarar på EU-kommissionens frågor om det nationella kärnavfallsprogrammet

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, svarade den 3 november på de uppföljande frågor som ställts av EU-kommissionen på Sveriges nationella program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker att det är förvånande att det inte finns några avtal med utlandet rörande kärnavfall i svaret från Sverige.

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar

Kraftindustrins kärnavfallsbolag har fyra aktuella mål vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och bl.a. samordningen av hanteringen av de kumulativa effekterna från varje sökt anläggning har blivit en fråga som domstolen anser viktig.

SKB anser att remissynpunkter inte behöver bemötas

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB väljer att inte besvara remissinstansernas synpunkter i sakgranskningen av ansökan om ett slutförvar hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. De anser att frågorna redan är besvarade i kompletteringsfasen eller att de ändå kan hanteras i SSM:s prövning senare – efter ett regeringstillstånd.

MKG i samrådet om utökat markförvar i Ringhals

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in en inlaga i samrådet om ett utökat markförvar för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals. Föreningen vill i den kommande ansökan bl.a. se beskrivningar av hur mycket icke-radioaktivt avfall som finns idag i deponin, avfall som skulle kunna friklassas.

SFR 2: SSM vill ha ytterligare kompletteringar av SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade tidigare i höst begäranden om ytterligare kompletteringar till kraftindustrins kärnavfallbolag, SKB, gällande ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Logga in