Nyheter 2016

SSM:s rapport om Studsvikslagens upphörande är ute på remiss

Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, rapport om effekterna av Studsvikslagens (1988:1597) upphörande på remiss. Studsvikslagen är till för att finansiera omhändertagandet och slutförvaringen av det historiska radioaktiva avfallet från kärnkraftsforskning och det militära kärnvapenprogrammet.

Proposition om ny finansieringslagstiftning väntas i vår

Miljö- och energidepartementet arbetar med en proposition till riksdagen om ändringar i finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. En del av underlaget för propositionen är den utredning som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden redovisade juni 2013, med förslag om en betydande revidering av nuvarande lagstiftning.

SSM föreslår ändringar i avgifter för ansökningar och tillsyn

Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på ändringar av avgifter för tillsyn av bl.a. kärntekniska anläggningar på remiss. SSM föreslår att avgifter för tillsyn över reaktorer under avveckling ska höjas. Synpunkter på SSM:s förslag ska skickas till regeringen senast den 21 november.

SKB bemöter synpunkter i Esbo-samrådet om planerna för slutförvar

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade den 24 oktober in sitt bemötande till mark- och miljödomstolen på de synpunkter på slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark som lämnats in i Esbo-samrådet under våren 2016.

Informationsmöte om Fud-16 för remissinstanser

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anordnade den 19 oktober ett informationsmöte där kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, redovisade sitt senaste forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprogram (Fud-16) för remissinstanser. På mötet presenterade också SSM hur myndigheten planerar att genomföra granskningen av programmet.

SKB ansöker om utökad hamnverksamhet i Forsmark

Den 17 oktober skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om utökad hamnverksamhet i Forsmark. Bolaget vill att domstolen hanterar ansökan separat från de pågående prövningarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt kortlivat radioaktivt avfall, SFR och SFR2.

SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM

Industrins kärnavfallsbolag SKB vänder ryggen till remissinstansernas kritik vad gäller de olösta frågeställningarna om kopparkorrosion, något som sätter den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar av använt kärnbränsle på spel. SKB lämnade den 17 oktober, förutom ett kort bemötande på remissinstansernas synpunkter även in kompletteringar om Natura 2000 och sin vattenverksamhet.

SSM håller fast vid att kärnavfallsavgifter ska beräknas på 50 års drifttid av kärnkraftreaktorer

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har till regeringen den 14 oktober redovisat uppdraget om vilken driftstid för kärnkraftsreaktorer som är lämpligt att använda vid beräkning av kärnavfallsavgifter. SSM fick uppdraget den 6 september av miljö- och energidepartementet med en särskild uppmaning att se till att Riksgälden höll med om resultatet.

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 30 september svarat på mark- och miljödomstolen remiss angående ytterligare kompletteringsbehov av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Esbo-samråd om de finska planerna för nytt slutförvar

Naturvårdsverket har den 30 september skickat ut en ut en remiss till berörda myndigheter, organisationer och allmänhet om tillfälle att lämna synpunkter på programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) av slutförvaring av använt kärnbränsle i Finland.

Logga in