Nyheter 2016

SKB har lämnat in Fud-16 till SSM

Vart tredje år lämnar kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in ett forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprogram (Fud) till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I rapporten redovisar bolaget det planerade arbetet för hur använt kärnbränsle och kärnavfall ska tas omhand samt arbetet för rivning av kärnkraftsreaktorerna.

SSM anser att Studsvikslagen ska upphävas och vill ha ökat ansvar via finansieringslagen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick den 17 december förra året i uppdrag av Miljö- och energidepartementet att utreda effekterna vid Studsvikslagens (1988:1597) upphörande i slutet av 2017 såsom det nu står i lagen.

ESS har skrivit avtal med SKB om slutförvar för radioaktivt avfall

Kärnforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, har tecknat avtal med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB för slutförvaring av verksamhetens radioaktiva avfall. Den 4 maj 2016 lämnade ESS in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om installation och provdrift. SSM väntar dock fortfarande på en slutförvarsplan, då planen ännu inte är inlämnad för granskning.

Naturskyddsföreningen och MKG har yttrat sig i samrådet om hamnverksamhet i Forsmark

Prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle pågår och SKB planerar att i höst komplettera huvudansökan med en ansökan om tillstånd till utökad hamnverksamhet i Forsmark för att transportera bort bergmassor.

SSM föreslår tredubblad Studsviksavgift

I många år har den avgiftsnivå som kärnkraftsbolagen betalar in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen för att ta hand om historiskt kärnavfall legat oförändrad på 0,3 öre/kWh.

Naturskyddsföreningen och MKG: SVAFO:s nya mellanlager ska prövas som en ny kärnteknisk anläggning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 7 september skickat in ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med sina synpunkter på SVAFO:s ansökan om ett nytt mellanlager för radioaktivt avfall i Studsvik. SVAFO vill att mellanlagret ska ses som en utökning av befintlig verksamhet.

USA på jakt efter nya platser för provborrning av djupa borrhål

Efter att inledningsvis ha misslyckats med att hitta en plats för provborrning i ett pilotprojekt för att undersöka slutförvarsmetoden djupa borrhål gör nu USA ett nytt försök att hitta en ny entreprenör och nya platser. USA:s energidepartement hoppas på att starta lokaliseringsprocessen i januari och projektet beräknas drivas i fem år.

Regeringen ger SSM nytt uppdrag att bedöma driftstider av reaktorer för kärnavfallsavgiftsberäkningar – kräver bättre koordinering med Riksgälden

Den 5 juni 2013 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett nytt förslag till finansieringslagstiftning. Utredningsarbetet hade gjorts i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden. När det i ett regeringsdirektiv står att arbetet ska ske i samråd betyder det enligt praxis att myndigheterna ska vara överens om det resultat som presenteras.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 september om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 2 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark. SSM informerade bl.a.

Frågor från EU om Sveriges nationella program

EU-kommissionen har skickat frågor angående Sveriges nationella program för hanteringen av använt kärnavfall och radioaktivt avfall som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade in för ett år sedan i enlighet med kärnavfallsdirektivet 2011/70/Euratom. Frågorna berör bland annat olika tidplaner, samt kostnader och ekonomiska planer för Sveriges avfallshantering.

Logga in