Nyheter 2016

MMD kungör ansökan om utökat mellanlagring vid Studsvik

Den 26 juli 2016 kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt AB SVAFO:s ansökan om tillstånd för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid Studsvik, Nyköpings kommun. SVAFO lämnade in ansökan till domstolen i slutet av april efter att ha genomfört samråd om den planerande verksamheten med bl.a. organisationer, allmänhet och myndighet.

SKB får lång svarstid hos domstolen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, får svarstid till den 17 oktober 2016 för att bemöta inkomna synpunkter i sak i ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle, meddelar mark- och miljödomstolen. Bolaget bedömer att huvudförhandling bör kunna hållas först under våren 2017.

SFR 2: Domstolen vill ha synpunkter på om ansökan behöver kompletteras ytterligare

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har skickat ut en förfrågan om kärnavfallsbolagets, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, behöver kompletteras ytterligare innan kungörelse utfärdas. Senast den 30 september 2016 ska remissvar lämnas till domstolen.

Euraåminne och Pyhäjoki som potentiella slutförvaringsplatser för Fennovoima

Den 12 juli meddelade Arbets- och näringsministeriet i Finland att de godkänner det program för bedömning av miljökonsekvenser av slutförvaringen av använt kärnbränsle (MKB-program) som kärnkraftsbolaget Fennovoima OY lämnade in i slutet av juni.

Högsta domstolen: Avisningen av överklagan står fast

En privatperson från Nyköpings kommun och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen överklagade i maj Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätts slutliga beslut om att avvisa deras överklaganden mot Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Nu meddelar Högsta domstolen att mark- och miljööverdomstolens avgörande om att avvisa överklaganden står fast.

SKB kompletterar ansökan om SFR 2

Den 1 juli lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in kompletteringar och svar på synpunkter på remissinstansernas kompletteringskrav på ansökan om ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2.

Mellanlagring vid Barsebäck i väntan på slutförvar

I Kävlinge kommun invigdes den 1 juli den lagerlokal som ska fungera som ett mellanlager för de radioaktiva delar som finns kvar i Barsebäcks nedlagda kärnkraftverk. Reaktordelarna från B1 och B2 ska förvaras i byggnaden fram till att ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall är klart. Barsebäcksområdet tros vara friklassat från radioaktivt material i slutet av 2020-talet.

SSM: Så kan EU:s strålskyddsdirektiv implementeras

Den 30 juni 2016 presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett förslag till ny lag och förordning om strålskydd. Förslaget är en följd av uppdraget från regeringen att utreda hur EU:s strålskyddsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning. Direktivet ska vara implementerat senast i februari 2018.

Nyhetsbrev 2/2016

Nyhetsbrev 2/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker slutförvar, trots olösta säkerhetsproblem

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är kritiska till att Strålsäkerhetsmyndigheten ger grönt ljus för det planerade slutförvaret för kärnavfall i Forsmark vid Upplandskusten. Fler avgörande problem med slutförvarsmetoden är ännu inte lösta.

Logga in