Nyheter 2016

SSM vill att regeringen tillstyrker slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag sagt att regeringen bör tillstyrka kraftindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Detta trots att det finns stora osäkerheter om de kopparkapslar som ska innesluta bränslet kommer att hålla tätt.

Internationellt möte om djupa borrhål i Storbritannien

Den 13-15 juni deltog Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s kanslichef Johan Swahn på en internationell konferens i Sheffield, Storbritannien, om slutförvarsmetoden djupa borrhål. På konferensen deltog all den expertis som finns inom området och det fanns en optimism om framtiden för metoden, särskilt eftersom det pågår fölrberedelser för en pilotstudie i USA.

Kärnavfallsrådet höll seminarium om etiska aspekter på kärnbränslecykeln

Den 13 juni anordnade Kärnavfallsrådet ett seminarium om de etiska aspekterna på kärnbränslecykeln. Seminariet skedde i samband med den internationella SENIX-konferensen som anordnades i samma hus i Stockholm.

Nyhetsbrev 1/2016

Nyhetsbrev 1/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Naturskyddsföreningen motsätter sig slutförvar i Forsmark

Naturskyddsföreningen motsätter sig slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark i ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Föreningen anser att det finns en betydande risk att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen innan tusen år har gått.

Reject the application! Legal brief from the Swedish Society for Nature Conservation and MKG to the Environmental Court and SSM

On May 31, the Swedish Society for Nature Conservation, SSNC, and the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review, MKG, submitted a brief to the Land- and Environmental Court, MMD, and the Swedish Radiation Safety Authority, SSM, on important issues in the review of the license application for final disposal of spent nuclear fuel at the Forsmark nuclear power plant.

Fler remissinstanser har lyft problem med kopparkapseln till domstolen

De senaste månaderna har ett antal yttranden i sak om ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark lämnats in till mark- och miljödomstolen.

Avstyrk ansökan: Yttrande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till miljödomstol och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 31 maj svarat på mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, respektive remisser i sak i prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 24 maj om kärnbränsleförvaret och SFR-U

Den 24 maj höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark.

ESS söker tillstånd för provdrift utan slutförvarsplan

Kärnforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, lämnade den 4 maj 2016 in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om installation och provdrift. En plan för slutförvaring av det radioaktiva avfallet finns dock inte med i ansökan utan väntas först om några månader. 

Logga in