Nyheter 2016

SFR 2 ska prövas av regeringen som om det vore en "ny" anläggning

Regeringen beslutade den 4 maj att ansökan om ett, enligt kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, utökat slutförvar för kortlivat rivningsfall i Forsmark, SFR 2, är så omfattande att den ska prövas som om det vore en anläggning enligt 17 kap 3§ miljöbalken.

SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissvaren i sak

Den 3 maj skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, en skrivelse till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. SSM gav SKB möjlighet att kommentera de remissvar som inkommit med synpunkter i sak. Senast den 31 oktober vill SSM ha svar.

Svar har inkommit till Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar

Miljöorganisationer från Danmark, Tyskland, Lettland och Tjeckien har skickat kritiska synpunkter på den svenska ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till Naturvårdsverket. Myndigheter från samma länder lämnade ingen kritik, förutom Ålands landskapsregering som var oroliga för den långsiktiga säkerheten.

Majoriteten i Östhammars kommun föreslår en folkomröstning

Östhammars kommuns ordförande Jacob Spangenberg (C) och vice ordförande Margareta Widén-Berggren (S) meddelade på en presskonferens i Östhammar den 15 april att den ledande majoriteten i kommunen kommer att föreslå för kommunfullmäktige att en folkomröstning sker i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen.

SKB lämnar in oombedda lägesrapporter om kopparkapseln till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har på eget initiativ lämnat in två lägesrapporter rörande kopparkapseln som är tänkt att användas för slutförvaring av använt kärnbränsle. Den ena rapporten rör problem med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten.

SKB höll konferens om det svenska kärnavfallsprogrammet

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB bjöd den 13 april in myndigheter, politiker och organisationer till ”Mötesplats SKB” om det svenska kärnavfallsprogrammet. Syftet med mötet var enligt bolaget att skapa en plats för utbyte av lärdomar.

SKB:s kärnavfallsfartyg M/S Sigrid på grund utanför Barsebäck

Kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s fartyg M/S Sigrid, med uppdraget att transportera bolagets radioaktiva avfall, gick på grund utanför det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck på morgonen den 8 april. Uppdatering: UNT rapporterar om den efterföljande kontrollen av fartyget. Se länk nedan.

SSM har fått uppskov till den 30 juni för yttrande till domstolen

Den 29 januari kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Domstolen skickade ut ansökan på remiss för synpunkter i sakfrågor med slutdatum den 30 mars. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 30 mars begärt och fått uppskov till den 30 juni.

MKG har skickat in samrådsinlaga om utökad mellanlagring vid Studsvik

AB SVAFO avser att ansöka om tillstånd för ökad mellanlagring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Studsvik. Avfallet är bland annat från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2. SVAFO genomför ett samråd inför ansökans inlämnande med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndighet.

SSM publicerar sina första preliminära granskningsresultat av Clink-ansökan och utökad mellanlagring i Clab

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin prövning av ansökan om en inkapslingsanläggning, Clink, för använt kärnbränsle, liksom ansökan om ett slutförvar, valt att löpande publicera preliminära granskningsresultat i sakfrågor. Den 23 mars kom de första resultaten om Clink-ansökan och ansökan om utökad mellanlagring i Clab.

Logga in