Nyheter 2016

Avstämningsmöte den 22 mars mellan SSM och SKB om slutförvarsansökan

Den 22 mars höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om slutförvar.

Under avstämningsmötet diskuterades tillståndsansökningarna för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Naturskyddsföreningen och MKG och andra aktörer har fått förlängd remisstid för yttranden till domstolen

Den 29 januari kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Domstolen skickade ut ansökan på remiss för synpunkter i sakfrågor med slutdatum den 30 mars.

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2016

Kärnavfallsrådet anordnade den 15 mars ett seminarium om rådets årliga rapport till regeringen: ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar”. Rådet lämnade över rapporten till regeringen den 29 februari. Uppdatering: Kärnavfallsrådets Nyhetsblad är publicerade.

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2016: Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar

Kärnavfallsrådet lämnande den 29 februari över sin årliga kunskapslägesrapport till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Regeringen sa nej till byte av tillståndshavare för Ågesta kärnkraftverk

Regeringen avslog den 25 februari ansökningarna från AB SVAFO och Vattenfall om ett byte av tillståndshavare för det sedan länge nedlagda Ågesta kärnkraftverk. Vattenfall ville lämna över ansvaret till SVAFO. Miljö- och energidepartementet ansåg att ett ägarbyte skulle försämra möjligheten att ställa de krav på ansvar som en ägare har kopplat till tillståndet för kärnkraftverket.

Ny domare i slutförvarsprövningen hos mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Rådman Johan Svensson som varit domare i målet sedan dess start 2011 ska sluta vid domstolen. Ny domare i målet blir rådman Anders Lillienau.

Remiss ute om införandet av EU:s strålskyddsdirektiv

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppdraget att ge förslag på hur EU:s strålskyddsdirektiv, 2013/59/Euratom, ska implementeras i svensk lagstiftning. Den 12 februari skickade SSM ut sina förslag på remiss för insamling av synpunkter, med sista svarsdatum 5 maj 2016.

Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar

Den 5 februari 2016 skickade Naturvårdsverket ut en förfrågan om synpunkter på ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Förfrågan skickades till de länder som deltar i miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen och EU-direktiv 2011/92/EU.

Espoo-consultation on the final disposal of spent nuclear fuel

On 5 February 2016 the Swedish Environmental Protection Agency sent out a consultation letter to the participating countries in the Environmental Impact Assessment (EIA) transboundary procedure for the planned Swedish system for final disposal of spent nuclear fuel.

The application for final disposal of spent nuclear fuel has been announced as complete

On January 29, 2016, the Land and Environmental Court, MMD, and the Swedish Radiation Safety Authority, SSM, announced that the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company’s, SKB’s, license application for final disposal of spent nuclear fuel in Forsmark can be seen as complete enough to review on its merits.

Logga in