Nyheter 2017

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 18 Stockholm

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag, måndagen den 23 oktober, i Stockholm. Under dagen gavs kärnavfallsbolaget, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och övriga motparter möjlighet att svara på kvarstående frågor från domstolen, bl.a.

Yttrande om nya uppgifter rörande SSM:s interna diskussioner lämnad till domstolen

Den 23 oktober publicerade Sveriges Natur ytterligare ett internt dokument från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Dokumentet gör att det går att ifrågasätta de slutsatser som SSM presenterat i den pågående huvudförhandlingen om kärnbränsleförvaret i mark- och miljödomstolen.

Dokument från SSM visar de allvarliga riskerna med slutförvaret

Ytterligare ett internt dokument från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, visar de osäkerheter som finns gällande kärnbränsleförvarets långsiktiga strålsäkerhet. Detta avslöjar Naturskyddsföreningens medlemstidning, Sveriges Natur, i en artikel den 23 oktober.

SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter för 2018-2020

Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ett förslag till regeringen om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden bör höjas. SSM föreslår en ökning från dagens ca. 4,0 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca. 5,0 öre/kWh. Avgifterna skiljer sig numera mycket mellan kärnkraftsbolagen där avgifterna för bolag som avvecklar reaktorer höjs mest.

IAEA ska granska det svenska regelverket för kärnavfall

Strålsäkerhetsmyndigheten fick den 19 oktober i uppdrag av regeringen att begära internationella granskningar av det svenska regelverket för kärnsäkerhet och strålskydd och för kärnavfallsprogrammet. Granskningen bör genomföras senast år 2022. 

Detta händer: Slutveckan i miljödomstolen om slutförvaret

Nästa vecka blir den sista i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Domstolen har under förhandlingsveckorna ställt flera frågor till kärnavfallsbolaget och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om den långsiktiga säkerheten av slutförvaret som nu ska besvaras.

Miljödomstolen skickar nya frågor om kapselproblem till SSM

Under huvudförhandlingen rörande slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark har domstolen ställt många frågor till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, och till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den 19 oktober, torsdagen innan den avslutande förhandlingsveckan, skickade domstolen ut ytterligare tre frågor till SSM. Domstolen frågade bl.a.

Yttrande om SSM:s interna kapseldiskussioner lämnad till domstolen

Med anledning av publiceringen i Sveriges Natur den 11-12 oktober om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, interna kapseldiskussioner om risker med kryp av koppar och kopparkorrosion lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 13 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen.

SKB ändrar sig och ansöker om Natura 2000-tillstånd

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB anser att det sökta slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark inte kommer att påverka intilliggande Natura 2000-områden. Kärnavfallsbolaget har tidigare yrkat på ett reservationsvist Natura 2000-tillstånd i det fall mark- och domstolen skulle göra en annan bedömning.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 17 Östhammar

Under huvudförhandlingens sjuttonde dag redogjorde kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, samt motparter, för bolagets åtaganden och villkor som kan hänföras till uppförandet och driften av kärnbränsleförvaret. Därutöver gavs tillfälle för repliker och motrepliker för framförda synpunkter.

Logga in