Nyheter 2017

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 16 Östhammar

Under huvudförhandlingens sextonde dag redogjorde motparter i målet för sina synpunkter avseende kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området. De motparter som inte tidigare deltagit i förhandlingen gavs dessutom tillfälle att framföra sina synpunkter på kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan i sin helhet.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 15 Östhammar

Under huvudförhandlingens femtonde dag, tillika tredje dagen i Gimo, Östhammars kommun, redogjorde kärnavfallsbolaget SKB för slutförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området.

SSM har mörkat risker med slutförvaret till domstolen

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har i mark- och miljödomstolens huvudförhandling om kärnbränsleslutförvaret utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador på kopparkapslarna inom 300 år efter slutförvaring.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 14 Östhammar

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag den 10 oktober i Gimo, Östhammars kommun. Kärnavfallsbolaget SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin miljökonsekvensbeskrivning och konsekvenser i form av buller. Motparter gavs möjlighet att ställa frågor.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 13 Östhammar

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag den 9 oktober i Gimo, Östhammars kommun. Samma kommun som den sökta platsen för slutförvaret finns, Forsmark.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 12 Oskarshamn

Torsdagens huvudförhandling den 5 oktober startade med syn på sökandes, kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, kapsellaboratorium. Därefter samlades alla i förhandlingssalen igen och vissa frågor från synen diskuterades. Naturskyddsföreningen och MKG:s frågor om bolagets fältförsök gav delvis intressanta svar (se nedan).

Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 11 Oskarshamn

Idag, onsdagen den 4 oktober, har huvudförhandlingen haft syn på sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s, mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. 

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 10 Oskarshamn

Huvudförhandlingens andra dag i Oskarshamn med fokus på mellanlagret och inkapslingsanläggningen Clab/Clink har avslutats. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redogjorde för den sökta verksamheten och dess miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade sina synpunkter, bl.a.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 9 Oskarshamn

Efter två veckors uppehåll fortsatte huvudförhandlingen idag i Oskarshamn. Under veckan kommer förhandlingarna behandla den sökta anläggningen för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle, Clink, där även nuvarande mellanlagret Clab ingår.

Naturskyddsföreningen och MKG vill att frågan om artskyddsdispens överlämnas till regeringen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s dispens enligt artskyddsförordningen har legat vilande efter överklagan av Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Den 27 september 2017 har föreningarna yttrat sig till domstolen över bolagets senaste yttrande i målet från den 21 december 2016.

Logga in