Nyheter 2017

Nyhetsbrev 1/2017

Nyhetsbrev 1/2017 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-16

Kärnavfallsrådet har den 21 juni lämnat in sitt yttrande till regeringen över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16. Rådet rekommenderar bl.a.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 juni om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 2 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark.

Regeringen föreslår förändringar i finansieringslagen (regelverket för kärnavfallsfonden)

Regeringen har den 1 juni lämnat en proposition till riksdagen om förslag till en reviderad finansieringslag för Sveriges kärnavfallshantering och rivning av reaktorer. I förslaget blir det tydligare hur de olika avgifter och ekonomiska säkerheter som kärnkraftindustrin står för ska beräknas och vad de innebär.

Resultatet av riksrevisionens granskning av finansieringssystemet för kärnavfall publiceras i december

Riksrevisionen genomför för närvarande en granskning av rapporteringen av kostnader, intäkter och ekonomiska risker i finansieringssystemet för rivning av kärnkraftsreaktorer och omhändertagande av radioaktivt avfall. Syftet med granskningen är att bedöma om risken för att staten, och därmed skattebetalarna, får stå för kostnader är samlat och transparent rapporterat.

USA lägger ner pilotprojekt för djupa borrhål

Den 23 maj meddelade det amerikanska energidepartementet att det femåriga pilotprojektet för att undersöka möjligheten att använda djupa borrhål för slutförvaring av kärnavfall, som departementet finansierat, nu läggs ner. Trump-administrationen vill i stället återuppliva det kontroversiella slutförvarsprojektet i Yucca Mountain i Nevada.

Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över utkastet till förhandlingsordning och kompletterar om kopparkorrosion

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 17 maj svarat på mark- och miljödomstolens remiss över domstolens utkast till förhandlingsordning för huvudförhandlingen om kärnbränsleförvaret i Forsmark. Yttrandet innehåller också en komplettering om kopparkorrosion till föreningarnas tidigare yttrande i sak till domstolen och Strålsäkerhetsmynd

SKB kompletterar ansökan om SFR 2 för andra gången

Den 15 maj har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB svarat på remissinstansernas synpunkter om ytterligare kompletteringskrav i prövningen av ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2.

Huvudförhandling om slutförvar börjar den 5:e september - Domstolen ger tillfälle att lämna synpunkter på förhandlingsordningen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 3 maj ut en remiss på ett utkast till förhandlingsordning till huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

SKB ändrar sig om reaktortankar i SFR 2

Kärnavfallsbolaget SKB meddelade den 2 maj att bolagets styrelse fattat nya beslut angående projektet för tillbyggnaden, SFR 2, av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Beslutet innebär att reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken som ska slutförvaras i den nya anläggningen ska segmenteras i stycken istället för att deponeras hela.

Logga in