Nyheter 2020

Linda Soneryd ny ledamot i Kärnavfallsrådet

Under 2020 har två ledamöter, Karin Högdahl, geolog och Jenny Palm, professor i hållbar stadsutveckling lämnat sina uppdrag i Kärnavfallsrådet. Ny ledamot sedan årsskiftet är istället Linda Soneryd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet och verksam vid Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (Score). Två platser är fortfarande vakanta i rådet.

Regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter - men enbart för 2021

Regeringen beslutade den 10 december att de avgifter som kärnkraftsindustrin betalar till kärnavfallsfonden ska, under år 2021, ligga på ungefär samma nivå som tidigare period. Vanligtvis beslutas avgifterna för en treårsperiod, men på grund av förseningar i och med Covid-19-pandemin har Riksgälden granskningsarbete försenats.

Östhammars kommun släpper dokumentärfilm

Östhammars kommun har gjort en dokumentärfilm som kallas Resan mot ett slutförvar. Filmen är ett försök att dokumentera mycket av den erfarenhet som många inom slutförvarsprocessen erhållit och fokus ligger på Östhammars kommuns aspekt av frågan, enligt kommunen.

Informationsbevarande i regeringens regleringsbrev för SSM

Den 17 december 2020 tog regeringen beslut om regleringsbrevet för budgetåret 2021 för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). I brevet finns en ny skrivelse om att myndigheten ska jobba med frågan om informationsbevarande.

I regleringsbrevet för SSM har regeringen för 2021 lagt in denna passage:

SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall i SFR

Den 16 december 2020 avslutade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett åtta år långt granskningsärende om feldeponerat kärnavfall i SFR, förvaret för kortlivat rivningsavfall i Forsmark. Ärendet avslutades efter att kärnavfallsbolaget, SKB, i slutet av november 2020 presenterade en uppdaterad tidsplan för återtag av avfallet och transport till Studsvikområdet för vidare behandling.

SSM höll digitalt seminarium om den nationella kärnavfallsplanen

Den 16 december höll Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett digitalt seminarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall enligt EU:s kärnavfallsdirektiv. Under mötet presenterades ett utkast till en uppdaterad rapport och inbjudna deltagare kunde ställa skriftliga frågor och ge kommentarer. 

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under hösten aktivt följt Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, kvalitetsgranskning av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från LOT-försöket. MKG menar att resultaten är avgörande inför det kommande regeringsbeslutet om tillåtlighet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlag saknas

I ett tredje bidrag på engelska till den kvalitetsgranskning av LOT-försöket som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammar föreningen ny kunskap om syrgasfrihet i försök med koppar, lämnar kommentarer på svar Kärnavfallsbolaget SKB gett på frågor från SSM och kritiserar att bolaget inte lämnar över de viktigaste underl

Regeringen tar beslut om forskningsprogrammet Fud-19

Den 10 december 2020 beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-19) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Regeringen ställde ett antal villkor i beslutet.

Nationell plan ute på remiss

Den 3 december skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ut en remissversion av rapporten ”Nationell Plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall” på remiss. Sista svarsdatum är den 31 januari 2021.

Logga in