Nyheter 2021

Naturvårdsverket har lämnat in svaren från Esbo-samrådet till regeringen

Tyskland och Polen har svarat Naturvårdsverket i det kompletterande samrådsförfarandet enligt Esbo-konventionen för ansökan om ett kärnbränsleförvar. Svaren har den 27 maj skickats vidare till Miljödepartementet där ansökan bereds. 

Riksgälden: Finansieringssystemet för hantering av kärnavfall fungerar i dagsläget som avsett

Riksgälden har den 3 maj offentliggjort att myndigheten den 27 april redovisade en samlad bild till regeringen av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter, enligt ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2021. Systemet fungerar i dagsläget som avsett enligt Riksgälden, vilket är av vikt för statens risk.

Östhammar har röstat ja till SFR 2

Östhammars kommunfullmäktige röstade den 27 april ja till det nya förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall (SFR 2) i Forsmark, intill nuvarande SFR. Resultatet var väntat efter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut från den 6 april.

Utskottsinitiativ om snabbare regeringsprövning av ett kärnbränsleförvarssystem

Det initiativ som diskuterats i försvars- och näringslivsutskotten sedan mars 2021 kommer att debatteras i riksdagen den 21 april efter det att det den 15 april kommit ett betänkande från försvarsutskottet (2020/21:FöU10). Beslut tas den 22 april.

Bolund svarar på skriftlig fråga i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem

Riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD) har lämnat en skriftlig fråga till miljöminister Per Bolund (MP) där han frågar om regeringen kan utesluta intentionen att dela upp ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem eller inte?

Regeringsuppdrag till SSM om ansvaret för det historiska kärnavfallet

Den 8 april gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda ansvarsfrågan och bedöma vem som bör bära kostnaderna för hanteringen av det historiska radioaktiva avfallet, inklusive det felaktigt deponerade avfallet i SFR, förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Senast den 17 december 2021 ska SSM redovisa sitt svar.

Oskarshamn försöker pressa regeringen om Clab-utökning: Har 1,2 miljarder att vinna på kärnbränsleförvarsbeslut

Oskarshamns kommun vill inte att regeringen ska bryta ut ansökan om att öka kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. I ett yttrande till departementet den 15 april listar kommunen sina ståndpunkter och vikten av en sammanhållen prövning.

Östhammars kommun positiv till SFR 2

Östhammars kommunfullmäktige kommer den 27 april att fatta beslut om kommunens inställning till det nya förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall (SFR 2) i Forsmark.

Södermanlands Nyheter: ”Gammalt kärnavfall ger mångmiljonsmäll”

Södermanlands Nyheter, SN, har publicerat en serie nyheter om det på 90-talet feldeponerade historiska avfallet i SFR, förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Avfallet misstänks innehålla radium och plutonium från tidigare civil- och militär forskning och andra aktiviteter, dvs radioaktivt avfall som är långlivat.

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar

Den 26 mars fick regeringen fått ta del av en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science: arbetet har letts av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH. Studien visar på nytt att det finns betydande risker för att nedbrytningsprocesserna väteförsprödning och spänningskorrosion kan påverka kopparkapslar i ett kärnbränsleförvar.

Logga in