Nyheter

SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissynpunkter på SFR-2

Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, har getts möjlighet att kommentera de synpunkter som inkommit i sak från remissinstanserna efter Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, kungörelse av ansökan för ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall SFR-2. Ett par remissinstanser har dock meddelat att de kommer att lämna in sina svar senare.

Ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden

Den 1 september tar Riksgälden över ansvaret i frågor som rör finansieringslagen och finansieringsförordningen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Efter regeringens beslut om flytten sommaren 2017 har Riksgälden förberett inordnandet av uppgifter från SSM.

SSM har skickat Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat in Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen. Rapporteringen ska göras i augusti vart tredje år enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom med start 2015.

Översynen av kärntekniklagen förlängs ett halvår

Den utredning som regeringen startade den 29 juni med ett kommittédirektiv om behov av ändringar i kärntekniklagen och kärnteknikförordningen, m.fl, har fått ett nytt slutdatum Slutredovisningen som skulle gjorts till den 1 oktober 2018 är framflyttad till 1 april 2019. 

SSM avslutar SKB:s föreläggande om åtgärdsprogram

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM konstaterar i en granskningsrapport att kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s företagsledning under 2017 och 2018 utvecklat sitt arbetssätt och nu har ett tydligt ägarskap över hela företagets verksamhet inklusive nödvändigt förbättringsarbete.

SKB beviljas anstånd med regeringsyttranden till april 2019

Kärnavfallsbolaget SKB har fått anstånd om förlängd svarstid beviljat av regeringen. Istället för den 7 januari 2019 kommer bolaget att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019.

Domstolen antar ny tidplan för SFR 2-prövningen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 28 juni uppdaterat sin tidplan för handläggningen av ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. Huvudförhandling i målet beräknas till hösten 2019.

Oskarshamn säger ja till Clink

Oskarshamns kommun har den 25 juni, på eget initiativ, skickat in kommunfullmäktiges beslut till regeringen med en tillstyrkan att regeringen beslutar att tillåta en utbyggnad av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk med en inkapslingsanläggning kärnbränslet. Den nya anläggningen benämns Clink. 

Miljödepartementet får skrivelse från forskare inom geologi

De två forskarna Herbert Henkel, geofysiker och Nils-Axel Mörner, geolog har skickat in en gemensam skrivelse till Miljö- och energidepartementet den 17 juni.

Regeringen ger SKB tillfälle att yttra sig i kärnbränsleförvarsprövningen

Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. 

Logga in