Aktuellt

Naturskyddsföreningen och MKG skickar yttrande om kopparkorrosion till SSM och domstolen

Den 5:e december skickade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.

SSM saknar fortfarande underlag om djupa borrhål – påminner SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, skickade i oktober 2012 en begäran om komplettering rörande alternativa metoder. Myndigheten saknar fortfarande kompletteringar och har i december 2013 förtydligat för bolaget vad som behöver redovisas.

SSM skickar skrivelse om kompletteringar till SKB med kopia som yttrande till domstolen

Den 26 november skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en skrivelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB där myndigheten sammanfattar den aktuella statusen av myndighetens bedömning av de kompletteringar som hittills har inkommit.

Avstämningsmöte i sak med SKB om kompletteringar av biosfärsfrågor

Den 19 sep höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det åttonde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att gå igenom kompletteringsbegäranden av biosfärsfrågor. SSM och kärnavfallsbolaget förde även en diskussion om bolagets radionuklidmodell.

SKB föreslår att domstolen avvaktar med dispens från artskyddsförordningen

Den dispens från artskyddsförordningen som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick av Länsstyrelsen i juni 2013 överklagades av flera miljöorganisationer, bl.a. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

SKB avvisar de flesta kompletteringskrav som lämnats till domstolen

Under hösten har alla remissinstanser till Mark- och miljödomstolens granskning av slutförvarsansökan enligt miljöbalken lämnat sitt andra yttrande men krav på kompletteringar. Domstolen gav den 21 oktober sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, tillfälle att medge eller bestrida de inkomna kompletteringskraven från remissinstanserna.

Protokoll klart från det femte övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 12 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sitt femte övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På mötet diskuterades SSM:s yttrande som lämnats till mark- och miljödomstolen samt den pågående tillståndsprövningen hos myndigheten.

Domstolen bereder SKB tillfälle att medge eller bestrida kompletteringskrav

Mark- och miljödomstolen har skickat en s.k. underrättelse till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, som bereds tillfälle att senast den 18 november lämna ett yttrande där bolaget kan säga om de medger eller bestrider de krav på kompletteringar av slutförvarsansökan som ställts.

Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I yttrandet ger föreningarna sin syn på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s svar från i våras på de krav på kompletteringar av slutförvarsansökan som ställts i granskningen enligt miljöbalken.

SKB har kompletterat med underlag om den alternativa metoden djupa borrhål till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har skickat in en ny komplettering av förutsättningarna att använda den alternativa metoden djupa borrhål för slutförvaring av använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Logga in