Aktuellt

SSM är inte nöjd med SKB:s svar på kompletteringskrav i miljöprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 2 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen. I yttrandet ger SSM sin syn på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s svar på de kompletteringskrav som lämnats i granskningen av slutförvarsansökan enligt miljöbalken.

Kärnavfallsrådet efterfrågar många kompletteringar i domstolsprövningen av slutförvarsansökan

Regeringens vetenskapliga rådgivande organ, Kärnavfallsrådet, har den 27 september skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen i granskningen enligt miljöbalken av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt överklagande av SKB:s dispens från artskyddsförordningen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvarsansökan med metodval och platsval är ännu inte godkänd av domstol och Strålsäkerhetsmyndigheten. Enligt Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har därför inte Länsstyrelsen några rättsliga grunder i sitt beslut om att ge kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB dispens enligt artskyddsförordningen.

Protokoll från fjärde övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 5 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det fjärde övergripande avstämningsmötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På mötet behandlades bl.a. organisationsfrågor, SSM:s nya tidsplan för prövningen och kompletteringar om alternativa metoder.

Avstämningsmöte i sak med SKB om kompletteringar av kapselfrågor

Den 28 augusti höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det sjunde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att gå igenom kompletteringar av kapselfrågor som var inskickade till SSM i juni 2013. 

Domstolen ändrar tidsplanen igen: Samtidig kungörelse viktig

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 6 augusti uppdaterat sin tidsplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Genom ändringen bekräftar domstolen att den vill att deras kungörelse av ansökan enligt miljöbalken sker vid ungefär samma tidpunkt som Strålsäkerhetsmyndighetens kungörelse enligt kärntekniklagen.

SKB:s dispens från artskyddsförordningen överklagad av Naturskyddsföreningen och MKG

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde och SKB har ansökt och fått dispens från artskyddsförordningen av Länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har överklagat beslutet.  

SKB lämnar juni-kompletteringar till SSM och domstolen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 28:e juni skickat in 24 kompletteringar och förtydliganden till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar bolagets slutförvarsansökan. Bolaget skriver bland annat om de resultatlösa försöken de utfört om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten.

SSM uppdaterar sin tidplan i tillståndsprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat en skrivelse till mark- och miljödomstolen och meddelat ändringar som gjorts i myndighetens tidplan för prövningen av slutförvarsansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SSM:s sjätte avstämningsmöte i sak med SKB: Frågor om kompletteringar, tidplan och SFR

Den 4 juni träffades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB på sitt sjätte avstämningsmöte om sakfrågor under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. På mötet diskuterades läget när det gäller leverans av kompletterande underlag från SKB, myndighetens tidplan samt frågor om SFR. 

Logga in