Aktuellt

SSM gav raka svar på MKG:s seminarium

Eftermiddagen den 16 maj anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett seminarium med inbjudna talare från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Seminariet handlade om prövningsprocessen om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt aktuella frågeställningar som rör SFR, slutförvaret för låg- och medelaktivt kortlivat kärnavfall.

Domstolen ger möjlighet att svara på SKB:s yttrande

Remissmyndigheter, organisationer och sakägare har den 13 maj fått ett föreläggande av mark- och miljödomstolen att svara på kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s yttrande som kom den 2 april. I yttrandet svarade bolaget på de synpunkter om kompletteringsbehov som lämnats in till mark- och miljödomstolen tidigare i prövningen av ansökan ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen skickar vidare SSM:s skrivelse till SKB om bristfälliga kompletteringar till domstolen

Naturskyddsföreningen har för kännedom till mark- och miljödomstolen skickat myndighetens skrivelse den 26 april till SKB med en första respons på kompletteringarna inlämnade till myndigheten den 2 april. Myndigheten anser i skrivelsen att endast delar av SKB:s kompletteringar uppfyller SSM:s krav.  

Ny tidsplan för domstolens prövning av slutförvarsansökan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 6 maj uppdaterat sin tidsplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. 

Endast delar av SKB:s kompletteringar uppfyller SSM:s krav

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 2 april in ett antal kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar bolagets ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Myndigheten har nu skickat en skrivelse till bolaget med en bedömning att endast delar av kompletteringarna delvis uppfyller myndighetens förväntningar.

Avstämningsmöte med SKB om kopparkorrosion, lera och grundvattenkemi

Den 23 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det femte avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

MKG arrangerar seminarium om slutförvarsprövningen och SFR den 16 maj

På eftermiddagen torsdagen den 16 maj arrangerar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ett öppet seminarium i Stockholm med inbjudna talare från Strålsäkerhetsmyndigheten. Under seminariets första hälft kommer myndigheten berätta om den pågående prövningsprocessen om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SKB lämnar haltande kompletteringar till SSM: Avvisar åter krav på djupa borrhål som alternativ i MKB:n

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, lämnade den 29 oktober in sitt yttrande till mark- och miljödomstolen med önskemål om kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Samtidigt ställdes önskemål av kompletteringar, bl.a. rörande miljökonsekvensbeskrivningen direkt till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

SKB lämnar yttrande till domstolen: Avvisar kompletteringskrav om långsiktig strålsäkerhet och djupa borrhål

Efter ett föreläggande från mark- och miljödomstolen i november 2012 har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB den 2 april lämnat in sina synpunkter på tidigare inskickade remissvar om kompletteringskrav på slutförvarsansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Kärnavfallsbolaget är generellt avvisande till de flesta krav på kompletteringar.

Naturskyddsföreningen: SKB säger nej till alternativa slutförvar av radioaktivt avfall

Industrins kärnavfallsbolag SKB säger nej till att komplettera ansökan för att få bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark.

Logga in