Aktuellt

Naturskyddsföreningen och MKG vill ha en öppen kopparkorrosionsforskning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en komplettering till sitt tidigare inskickade yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Yttrandena gäller krav på kompletteringar av ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark.

SSM skickar ytterligare kompletteringskrav till SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under året skickat flera omfattande kompletteringsbegäranden till kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Bolaget har ansökt om ett slutförvar för använt kärnbränsle som granskas enligt kärntekniklagen hos SSM.

Utbyte av synpunkter om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan hos Kärnavfallsrådet

De 6 dec anordnade Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, ett runda-bordsmöte. På mötet deltog av rådet utvalda remissinstanser till mark- och miljödomstolen, alla aktiva i granskningen av slutförvarsansökan.

Protokoll klart från det andra övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 13 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt andra övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Frågor om kriticitet på SSM:s tredje sakavstämningsmöte med SKB

Den 13 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det tredje avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet handlade om den begäran om komplettering om kriticitet som myndigheten gjort.

SKB föreläggs av domstolen att lämna synpunkter på kompletteringskrav

Mark- och miljödomstolen har förelagt sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, att senast den 2 april 2013 svara på de inkommande remissvaren med krav på kompletteringar av slutförvarsansökan. Detta efter att Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet, som sista remissinstanser, lämnat in sina synpunkter i slutet av oktober.

Kärnavfallsrådet yttrande om komplettering av slutförvarsansökan skickad till mark- och miljödomstolen

Regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har den 31 oktober skickat in sitt remissvar till mark- och miljödomstolen. I yttrandet ger Kärnavfallsrådet sina synpunkter på vad som behöver kompletteras i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SSM skickar krav på omfattande kompletteringar till mark- och miljödomstolen och SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är på väg att avsluta den inledande sakgranskningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, slutförvarsansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. SSM har idag skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen där de ställer omfattande kompletteringskrav i domstolens prövning enligt miljöbalken.

SKB anger tidsplan för kopparkorrosionsexperiment i syrgasfri miljö

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomför sedan våren 2011 en tillståndsprövning av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På SSM:s och SKB:s tredje avstämningsmöte den 19 juni 2012 diskuterades frågor som rör kopparkorrosion.

Östhammar kommun kompletterar sitt tidigare inskickade yttrande till domstolen

Bergmassorna från byggandet av slutförvaret riskerar att inte kunna återanvändas vid ex. byggande av nya vägar. Det planerade tillfälliga bergupplaget riskerar att bli mer eller mindre permanent.

Logga in