Aktuellt

Brister i SKB:s ansökan om inkapslingsanläggningen Clink

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gjort en inledande granskning av den del av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, slutförvarsansökan som gäller inkapslingsanläggningen (Clink). SSM kräver nu att SKB kompletterar ansökan på flera punkter.

MKG och Oss arrangerar tre kärnavfallsseminarier

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, arrangerar tre kärnavfallsseminarier i november och december. De inbjudna talarna kommer att presentera sin syn på viktiga aktuella frågeställningar inom kärnavfallsområdet.

SKB planerar första svar på SSM:s krav på kompletteringar om kapseln till årskiftet

Strålsäkerhetsmyndigheten begärde den 13 september att sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, kompletterar sin ansökan med redovisningar av vad som kan påverka kopparkapseln och den långsiktiga säkerheten. Nu svarar SKB att de avser skicka in strategier och tidsplaner för när frågeställningarna i begäran kan besvaras senast den 31 december.

Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt yttrande med en engelsk översättning av kopparkorrosionsbilagan

Den 1 juni skickade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark och miljödomstolen med krav på kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SKB har kommenterat remissynpunkterna om djupa borrhål

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick den 28 juni ett brev från Strålsäkerhetsmyndigheten, där myndigheten bad bolaget att kommentera de inkomna synpunkterna om den bristande redovisningen av alternativa metoder.

SSM begär kompletteringar om kopparkapseln

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att redovisningarna av vad som kan påverka kopparkapseln och den långsiktiga säkerheten inte är tillräcklig i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Myndigheten har därför idag, den 13 september, begärt kompletteringar av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. 

Rapporter klara från myndighetens externa experter

Slutrapporter är nu klara från flertalet av de externa experter som myndigheten anlitat och som hjälper myndigheten i granskningen av ansökan om ett slutförvar. Du kan ladda ner dem från Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, hemsida. Se länken nedan.

Frågor om kopparkorrosion på SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB

Den 19 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt tredje avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet handlade om den begäran om komplettering om kopparkorrosion som myndigheten gjort.

SSM ber SKB kommentera på remissynpunkter om djupa borrhål

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick den 1 juni in ett 40-tal remissyttranden med synpunkter på om ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle behöver kompletteras.

Internationell granskningsgrupp redovisade sin granskning av slutförvarsansökan

Den 13 juni anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett seminarium där den internationella granskningsgruppen, utsedd av kärnenergibyrån OECD/NEA, presenterade sin slutrapport samt svarade på frågor om sin granskning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Logga in