Aktuellt

Internationell granskning av slutförvar för radioaktivt avfall visar allvarliga brister

Idag presenterade OECD:s internationella kärnkraftorgan NEA sin granskning av kraftindustrins ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Expertgruppen är i delar positiv men pekar även på vissa säkerhetsfrågor som måste besvaras, bland annat om kopparkorrosion, alltså risken för korrosion och läckage från de kopparkapslar industrin vill ha.

Stora brister i slutförvarsansökan – Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett gemensamt yttrande över kraftindustrins förslag på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter en omfattande granskning har ett antal brister hittats. Det saknas vetenskapligt stöd för att förvaret blir säkert.

SSM:s externa experter samlades på en workshop

Inom tillståndsprövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle anlitar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, externa experter till hjälp i sin granskning. Den 21-23 maj samlades experterna på Rånäs Slott för att delta i en workshop som SSM anordnade.

Tveksamheter i SKB:s komplettering till SSM om kopparkorrosion

Den 16 april har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, begäran om kompletterande information om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. SKB fortsätter att tona ner betydelsen av den vetenskapliga kritik som framförts om att kopparkapslarna i ett kommande slutförvar kan komma att korrodera.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar ett delyttrande till SSM om tillgång till rapporter

Idag har Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG skickat in ett delyttrande inom kompletteringsfasen till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

SSMs andra avstämningsmöte med SKB

Den 28 mars höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt andra avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SKB meddelar att komplettering om kopparkorrosion kommer den 16 april

SKB har meddelat att bolaget kommer att skicka sitt svar på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, begäran om mer information om korrosion av koppar i syrgasfritt vatten den 16 april.

Protokoll klart från det första övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 15 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten det första övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet syfte var att ge en lägesbild från respektive organisation och diskutera former för framtida möten och kommunikation.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar ytterligare underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att den internationella granskningsgruppen från OECD/NEA bör ta del av de frågeställningar som lyfts i samrådet inför ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och yttranden i FUD-processen.

SSM förtydligar avsikten med slutförvarsremissen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat en skrivelse till de instanser som den 7 juni 2011 fick remissen rörande kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Logga in