Aktuellt

SSM begär komplettering av SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, begärde den 14 februari kompletterande information angående korrosion av koppar i syrgasfritt vatten som underlag i prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SKB skriver till SSM om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, skickade den 30 december ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med vad de menar är ett klargörande angående kopparkorrosion.

Naturskyddsföreningen och MKG får förlängd remisstid av domstolen

Naturskyddsföreningen och MKG har fått förlängd tid av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från den 16 april till den 1 juni 2012 att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även Länsstyrelsen i Uppsala län har sökt och fått beviljat samma slutdatum.

Naturskyddsföreningen och MKG ansöker åter om förlängd remisstid till domstolen

Den 18 december inkom Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, åter med en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om förlängd tid att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Internationell granskningsgrupp genomför utfrågningar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under veckan 12-16 december anordnat mötesdagar där en internationell granskningsgrupp utsedda av kärnenergibyrån OECD/NEA fått tillfälle att ställa frågor till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om den inlämnade slutförvarsansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Oskarshamn och Östhammar ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov

Den 21 november skickade Oskarshamns och Östhammars kommuner in varsin likalydande skrivelse till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med en begäran om mer tid för att behandla remissen om kompletteringsbehov av ansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att den internationella granskningsgruppen från OECD/NEA bör ta del av de frågeställningar som lyfts i samrådet inför ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och yttranden i FUD-processen.

SKB skickar inte de detaljinriktade kompletteringarna till domstolen

Efter mötet mellan Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade domstolen en skrivelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

Domstolen nekar MKG och Naturskyddsföreningen anstånd med yttrande angående slutförvarsansökan

Den 8 november lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in en gemensam ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om att få förlängd svarstid på domstolens remiss angående kompletteringsbehovet för kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s slutförvarsansökan.

Domstolen reviderar tidplanen för slutförvarsansökan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 17 november en ny tidplan för handläggningen av slutförvarsmålet till kraftindustrins kärnavfallsbolag. I den nya tidplanen anges att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har till den 1 november 2012 på sig att komma in med yttrande om kompletteringar.

Logga in