3 september 2019 |

Yttrande över remiss om nya föreskrifter från Riksgälden

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG lämnade den 23 augusti in ett gemensamt yttrande över förslaget om föreskrifter om kärnavfallsfinansiering som Riksgälden gått ut med den 20 juni 2019.

Föreningarna framför i sitt remissvar att det bra att Riksgälden förtydligar att industrin ska redovisa mer utförliga kostnadsberäkningar för återstående kostnader för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av reaktorer.

Föreningarna ser positivt på om ersättningar ur kärnavfallsfonden i större utsträckning kopplas till de kostnadsunderlag för vad en viss åtgärd kommer att kosta som inkommit för tidigare bestämningar av kärnavfallsavgifter. Exempelvis har kostnaden för att riva en kärnkraftreaktor underskattats historiskt och kärnavfallsavgiften som har betalats in i kärnavfallsfonden därmed varit för låg för att täcka den verkliga kostnaden.

När kostnaderna för att riva en reaktor nu blivit betydligt högre är det inte rimligt att mer pengar tas ut ur fonden för rivningen än vad som motsvarar vad bolagen betalat in. Om större medel än så kan tas ut, ökar risken ytterligare för att kärnavfallsfonden blir underfinansierad och att framtida kostnader för slutförvaring av radioaktivt avfall måste täckas av samhället.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG tar även upp frågor i sitt yttrande som rör redovisning av projekt där medel från avfallsfonden används och hur en flexibilitet i regelverket kring användning av fondmedel kan åstadkommas för att effektivisera utförandet.

Uppdatering: Efter att ett flertal remissinstanser framfört att detbehövstid att ställa om processer och system för att möte denyakravenhar Riksgälden meddelat att datumet för när de nya föreskrifterna ska gälla ändras från den 9 oktober 2019 till att istället träda i kraft den 1 oktober 2020.


Länkar:

Ikraftträdande av nya föreskrifter från Riksgälden av MKG, 190903 >>

Yttrande över remiss om nya föreskrifter från Riksgälden av MKG, Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen, 190823 >>

Remiss av förslag till föreskrifter från Riksgälden, 190620 >> 

Om förslaget och remissen på Riksgälens hemsida 190625 >>

Remisspromemoria om föreskrifter från Riksgälden, 190620 >>

Missiv, från Riksgälden, 190620 >>

Presentation från informationsmötet, 190626 >>


Läs även:

Regeringen godkänner Riksgäldens förslag på säkerheterna för kärnavfallsfinansieringen, 190214 >>

Kärnavfallsrådet till regeringen: Ideella organisationer bör återigen få pengar ur kärnavfallsfonden, 190122 >>

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden kritiserar kärnkraftsindustrin hårt: SKB vill begränsa granskningen av kärnavfallsfinansieringen, 181121 >>

Logga in