Yttranden om SFR 2 från domstol och SSM

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2014-2019 granskat ansökningarna om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR, enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Den 13 november 2019 skickade domstolen sitt yttrande till regeringen. Domstolen tillstyrkte ansökan. Det gjorde även Strålsäkerhetsmyndigheten som skickade in sitt yttrande till regeringen redan den 22 oktober 2019. Här nedan kan du ladda ner och läsa mer om yttrandena:


- Mark- och miljödomstolens yttrande
Domstolen tillstyrker att regeringen ger tillåtlighet till ansökan som både rör uppförandet av en ny anläggning för radioaktivt rivningsavfall och fortsatt drift av befintligt SFR som innehåller radioaktivt driftsavfall från kärnkraftverken.

Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen i SFR-målet, 191113 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens yttrande, 191113 >>

Om domstolsprövningen i MKG:s portal om SFR 2 >>
 

- Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande
SSM tillstyrker ansökan som både rör uppförandet av en ny stor anläggning och fortsatt drift av befintligt SFR. Enligt SSM kan utbyggnad och drift av anläggningen genomföras på ett strålsäkert sätt. Myndigheten menar också att slutförvarsmetoden som SKB har valt är lämplig för att uppnå strålsäkerhet efter förslutning. Myndigheten föreslår även villkor för regeringens tillstånd vilka bland annat handlar om att begränsa de radioaktiva ämnen som får deponeras i slutförvaret samt att SKB efter ett eventuellt jakande regeringsbeslut inte får påbörja byggnation, provdrift, rutinmässig drift eller försluta förvaret förrän mer detaljerade och förnyade säkerhetsredovisningar har prövats och godkänts av myndigheten.

SSM:s yttrande till regeringen, 191022 >>

Om myndighetsprövningen i MKG:s portal om SFR 2 >>

Logga in