15 augusti 2008 |

Yttranden över miljöorganisationernas medel

Den 15 augusti gick remisstiden ut för att yttra sig över förslaget att förlänga miljöorganisationernas möjlighet att söka medel ur Kärnavfallsfonden. Närmare 30 yttranden har inkommit till Miljödepartementet. Alla större remissinstanser är positiva till ett förlängt stöd. Ett fortsatt stöd kräver ett regeringsbeslut om en förändring av finansieringsförordningen och eventuellt även en ändring av finansieringslagen.

Nedan finns de yttranden som har kommit in till Miljödepartementet angående medel för miljöorganisationerna att arbeta med kärnavfallsfrågor. Det kan konstateras att alla större aktörer är för en förlängning av stödet. De större aktörerna stödjer också Statskontorets olika delförslag i utvärderingen förutom i två avseenden:

Kärnavfalls- och kärnkraftsindustrin motsätter sig att antalet medlemmar i föreningar som kan ansöka för stöd sänks från 2000 st till 1000 st.

Statskontoret föreslår i sin utredning att miljöorganisationernas medel skulle få användas för information till allmänheten om hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. MKG föreslog att stöd skulle kunna fås för information om hantering och slutförvaring av kärnavfall. Några av de stora aktörerna anser dock att medlen inte ska användas till information utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet.

Statskontorets utvärdering >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Statskontorets utvärdering >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s yttrande över Statskontorets förslag >>

Miljödepartementets remissammanställning 080818 >>

Alla remissyttranden

Barsebäck yttrande miljoöorganisationernas medel 080815 >>

Ekonomistyrningsverket yttrande miljöorganisationernas medel 080612 >>

Energimyndigheten yttrande miljöorganisationernas medel 080627 >>

Eon yttrande miljöorganisationernas medel 080813 >>

Forsmark yttrande miljöoorganisationernas medel 080806 >>

Fortum yttrande miljöorganisationernas medel 080813 >>

Kärnavfallsfonden yttrande miljöorganisationernas medel 080627 >>

Kärnavfallsrådet yttrande miljöorganisationernas medel 080814 >>

Leif Hägg yttrande miljöorganisationernas medel 080814 >>

Länsstyrelsen Kalmar yttrande miljöorganisationernas medel 080715 >>

Länsstyrelsen Uppsala yttrande miljöorganisationernas medel 080813 >>

Miljövänner för kärnkraft yttrande miljöorganisationernas medel 080623 >>

Milkas yttrande miljöorganisationernas medel 080815 >>

MKG yttrande miljöorganisationernas medel 080624 >>

Naturvårdsverket yttrande miljöorganisationernas medel 080619 >>

OKG yttrande miljöorganisationernas medel 080814 >>

Oskarshamn yttrande miljöorganisationernas medel 080526 >>

Oss yttrande miljöorganisationernas medel 080616 >>

Riksgälden yttrande miljöorganisationernas medel 080617 >>

Riksrevisionen yttrande miljöorganisationernas medel 080610 >>

Ringhals yttrande miljöorganisationernas medel 080813 >>

SERO yttrande miljöorganisationernas medel 080702 >>

SKB yttrande miljöorganisationernas medel 080815 >>

Strålsäkerhetsmyndigheten yttrande miljöorganisationernas medel 080814 >>

Svensk Energi yttrande miljöorganisationernas medel 080815 >>

Svenskt näringsliv yttrande miljöorganisationernas medel 080526 >>

Sveriges Kärntekniska Sällskap yttrande miljöorganisationernas medel 080815 >>

Vattenfall yttrande miljöorganisationernas medel 080815 >>

Östhammar yttrande miljöorganisationernas medel 080624 >>

Logga in